ARN 1998-0950

Otydligheter i ett förmedlingavtal som tillhandahållits av näringsidkaren har tolkats till dennes nackdel.

Otydligheter i ett förmedlingavtal som tillhandahållits av näringsidkaren har tolkats till dennes nackdel. Avgörande 1998-07-10; 1998-0950

W lämnade i september 1997 sin båt till försäljning hos en båtmäklare. Ett förmedlingsavtal upprättades där det bl.a. angavs att mäklaren hade ensamrätt att försälja båten under en viss tid. Vid en försäljning skulle W, oavsett det faktiska försäljningspriset, erhålla ett nettopris om 240 000 kr. I avtalet angavs vidare att mäklaren hade rätt till provision 3 månader efter förmedlingsuppdragets upphörande, om båten såldes till kund/köpare som anvisats av mäklaren. I oktober 1997 blev W kontaktad av mäklaren som berättade att en spekulant hade gett ett bud för båten på 220 000 kr. Av detta belopp ville mäklaren ha 20 000 kr i provision. W avslog budet med hänvisning till att mäklaren inte enligt avtalet hade rätt till provision när köpesumman understeg 240 000 kr. - Efter förmedlingsuppdragets upphörande, men innan ytterligare tre månader förflutit, blev W personligen kontaktad av spekulanten. W sålde båten till honom för 220 000 kr. Mäklaren krävde honom senare på provision med 22 000 kr. W ansåg sig inte skyldig att betala någon provision och yrkade hos nämnden befrielse från mäklarens krav.

Mäklaren bestred yrkandet och hävdade att det framgick av avtalet att W var skyldig att erlägga 10 procent av försäljningpriset i provision.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av det förmedlingsavtal (betecknat försäljningsavtal) som tecknats mellan parterna framgår att avtalet har varit begränsat till viss tid och att W vid en eventuell försäljning har tillförsäkrats ett nettopris om 240 000 kr. Detta innebär att mäklaren har rätt till provision endast i de fall då båten kan försäljas till ett pris som överstiger nettobeloppet. Provisionen skall enligt avtalet vara tio procent av försäljningspriset eller det lägre belopp som erfordras för att säljaren skall erhålla det garanterade nettopriset. I avtalet finns vidare en klausul om rätt för mäklaren att erhålla provision om, såsom klausulen får tolkas, någon som anvisats av mäklaren köper förmedlingsobjektet inom tre månader från förmedlingsuppdragets upphörande. Denna klausul är ofullständigt och otydligt utformad. Dess relation till bestämmelserna om ett garanterat nettopris har ej heller klargjorts. Det kan vidare konstateras att den ifrågavarande avtalstexten utgör ett standardformulär som tillhandahållits av näringsidkarsidan. Vid sådant förhållande skall de otydligheter som avtalet innehåller enligt allmänna rättsprinciper tolkas till nackdel för näringsidkarsidan. Till följd härav och med hänsyn till att den försäljning som W själv senare genomförde ledde till att det erhållna priset understeg det avtalade nettopriset har mäklaren ej rätt att erhålla någon provision på försäljningspriset. W:s yrkande bör därför bifallas.

----------

Mot beslutet reserverade sig två ledamöter med följande motivering:

Vi anser det vara uppenbart att den försäljning av båten som W genomförde har skett till en av mäklaren anvisad köpare och inom den tremånadersperiod som anges i försäljningsuppdraget. Vid sådant förhållande bör mäklaren ha rätt till provision. Även om avtalet kan sägas vara något oklart utformat menar vi att det vore oskäligt om mäklaren inte skulle ha rätt till provision vid en försäljning som görs till en kund som ostridigt kontaktat mäklaren under tiden denne haft båten till visning. W:s yrkande borde därför ha avslagits.