ARN 1998-1492

Fråga om vilka anvisningar en hudprodukt, som orsakat skador på ett plasthandfat, skall vara åtföljd av för att varan inte skall anses felaktig enligt 16 § konsumentköp-lagen.

Fråga om vilka anvisningar en hudprodukt, som orsakat skador på ett plasthandfat, skall vara åtföljd av för att varan inte skall anses felaktig enligt 16 § konsumentköplagen . Avgörande 1998-11-06; 1998-1492

U köpte hos N en flaska Tee Tree-olja. När han skulle använda oljan i sin husvagn kom en liten del av den i kontakt med husvagnens tvätthandfat, som var av plast. Oljan ”frätte upp” ytan på handfatet. Hela handfatet måste bytas ut. Det fanns ingen information på flaskan om att innehållet kunde vara skadligt när det kom i kontakt med olika material. U fick inget marknadsföringsmaterial när han köpte oljan och han fick heller ingen muntlig information. U yrkade skadestånd med 1 600 kr avseende inköp av ett nytt handfat.

N bestred yrkandet och invände att Tee Tree-oljan var avsedd för olika utvärtes hudproblem. Personalen hade instruktion om att alltid informera om användningen. Etiketten är för liten för att anvisningar för all sorts användningen skall få plats på den.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden kan inledningsvis konstatera att U i ett tidigare av nämnden avgjort ärende (Änr 1997-4827) riktat sin anmälan mot tillverkaren av produkten. I sitt den 16 januari 1998 meddelade beslut konstaterade nämnden att tillverkares ansvar för skador som deras produkter orsakar skall bedömas enligt produktansvarslagen. Enligt nämnda lag skall dock ett belopp om 3 500 kr avräknas vid sakskada och då U yrkade ett belopp som understeg denna gräns kunde hans yrkande inte bifallas.

U har i förevarande ärende vänt sig mot säljaren av produkten med samma yrkande. Ärendet skall därvid bedömas enligt konsumentköplagen (1990:932). Enligt denna lag har köparen under vissa förutsättningar rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig ( se 30 §). Den skadeståndsskyldighet som därvid kan uppkomma för säljaren omfattar även skada som på grund av fel på den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör köparen (se 31 §). För att skadeståndsskyldighet överhuvudtaget skall komma i fråga krävs dock att varan är felaktig. Konsumentköplagens bestämmelser om vad som avses med fel finns i 16-21§§. Den bestämmelse som skulle kunna vara aktuell i förevarande fall är 16 §. Av första stycket i denna paragraf följer att ”Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess montering, användning, förvaring och skötsel.”

Av utredningen i ärendet framgår inte annat än att U har köpt Tea Tree-olja för att använda den för avsett bruk, nämligen som egenvård för framför allt olika hudproblem. Det framgår vidare av utredningen i ärendet att U vid ett tillfälle när han skulle använda oljan spillde ut en liten mängd av den i ett handfat. Handfatet, som var tillverkat i plast, skadades av oljan och U tvingades byta ut handfatet.

Nämnden kan konstatera att de anvisningar om en varas användning som den ovan redovisade bestämmelsen tar sikte på - enligt förarbetena till konsumentköplagen (se proposition 1989/90:89 s. 95) - är varans normala användning inom det eller de områden för vilka den är avsedd. Nämnden finner således att det för att oljan skall anses felaktig i köprättslig mening erfordras att den saknar anvisningar för normal användning för avsett bruk. Även om det i

och för sig inte kan anses onormalt att använda den i ärendet aktuella oljan i anslutning till ett handfat är det dock enligt nämndens mening inte fråga om sådan normal användning som åsyftas för att varan - i avsaknad av anvisningar härom - skall anses felaktig. Enligt nämndens mening skulle det föra alltför långt om en vara skulle förses med sådana anvisningar om att dess användning kan skada vissa material som varan inte är avsedd för. Med det anförda finner nämnden att det av utredningen i ärendet inte är visat att oljan skulle vara behäftad med något fel i köprättslig mening. U:s yrkande kan därför inte bifallas.