ARN 1998-1613

Fråga om säljaren eller köparen skall svara för kostnaden för fordonsskatt.

Fråga om säljaren eller köparen skall svara för kostnaden för fordonsskatt. Avgörande 1998-10-29; 1998-1613

T köpte i september 1997 en begagnad bil. Bilen var försedd med skattemärke. Enligt T:s uppfattning kom parterna överens om att fordonsskatt för bilen skulle vara betald till nästa förfallodag. Eftersom uppbördsmånaden var september, skulle skatten vara betald för nästan ett år framåt. I december krävde emellertid bolaget ersättning av T med 2 145 kr avseende skatten, som bolaget betalat. T yrkade hos nämnden bl.a. att bolaget skulle avskriva sin fordran mot T på detta belopp.

Bolaget bestred yrkandet och anförde att det är naturligt att den som skall bruka en bil också betalar fordonsskatten för den och att parterna inte avtalat om att bolaget skulle svara för fordonsskatten till nästa förfallodag.

Nämnden gjorde i denna del av ärendet följande bedömning:

När det gäller fordonsskatten konstaterar nämnden att bolaget, vid uppbördsmånadens ingång (september), var registrerad ägare till bilen och därmed skattskyldigt för skatteperioden. Fordonet har inte ställts av. Vid försäljningen var fordonet således skattetekniskt skattat för hela skatteperioden, dvs. betald fordonsskatt för perioden har varit en egenskap hos fordonet och därmed ingått i köpet. Bolaget har naturligtvis haft möjlighet att komma överens med T om att hon skulle svara skattekostnaderna för tiden efter köpet. Det är inte visat att någon sådan överenskommelse, som lämpligen hade kunnat tas in i köpeavtalet, träffats. Då bolaget saknar grund för att vältra över skattekostnaden på T bör bolaget skriva av sin fordran, 2 125 kr.