ARN 1998-2048

Avsaknaden av anvisningar och information om att en mobiltelefon inte får användas utomhus i fuktig väderlek har ansetts medföra att telefonen, sedan den slutat fungera efter att ha använts utomhus i sådant väder, har ansetts felaktig i köprättslig mening (16 § konsumentköplagen).

Avsaknaden av anvisningar och information om att en mobiltelefon inte får användas utomhus i fuktig väderlek har ansetts medföra att telefonen, sedan den slutat fungera efter att ha använts utomhus i sådant väder, har ansetts felaktig i köprättslig mening ( 16 § konsumentköplagen ). Avgörande 1998-10-21; 1998-2048

T köpte i april 1997 en mobiltelefon för 295 kr samtidigt som hon tecknade ett abonnemang. I februari 1998 slutade telefonen att fungera. Hon lämnade in den till säljaren som inte ville reparera den kostnadsfritt inom ramen för lämnad garanti eftersom den var vattenskadad. T yrkade hos nämnden, förutom en ny likvärdig mobiltelefon, ersättning för resor med 384 kr samt ersättning för kostnader för telefonsamtal med 50 kr. Hon yrkade även ersättning för abonnemangskostnaden under tre månader med 450 kr.

Säljaren bestred yrkandet och invände att mobiltelefonen var vattenskadad. Säljaren uppgav vidare att det fanns oxid på kretskortet samt att en sådan skada inte omfattades garantin.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att den mobiltelefon som T köpte blev fuktskadad drygt nio månader efter köpet. När hon reklamerade avslogs hennes reklamation på grund av att fuktskadan inte ansågs vara ett ursprungligt fel.

T har anfört att hon inte har utsatt mobiltelefonen för vatten eller fukt på något onormalt sätt, utan att hon har använt den på ett normalt sätt. Vidare har hon anfört att det i bruksanvisningen inte står något om att det inte går att använda telefonen utomhus i regn, eller bära den i regn eller ha den i fickan i snöfall. Hon anser att telefonen inte kan anses vara lämpad för sitt ändamål om den inte tål normal användning.

Säljaren har invänt att mobiltelefonen är vattenskadad och att det inte omfattas av den garanti som lämnades vid köpet.

Nämnden har granskat den bruksanvisning som T sänt in i ärendet. I bruksanvisningen, under rubriken rengöring av mobiltelefon/ SIM-kort, anges att mobiltelefonen kan rengöras med fuktig trasa. Där står även att mobiltelefonen inte bör utsättas för fukt och att den inte skall doppas i vatten. Nämnden har däremot inte funnit att det någonstans finns någon varning för att använda mobiltelefonen utomhus vid fuktig väderlek eller i regn.

Enligt 16 § konsumentköplagen (1990:932) skall en vara åtföljas av de anvisningar som krävs för dess montering, användning, förvaring och skötsel. Om detta saknas är varan felaktig.

Enligt nämndens mening finns det ingenting i ärendet som tyder på att T har utsatt mobiltelefonen för vatten eller fukt utöver normal användning utomhus i fuktig väderlek. Av utredningen framgår vidare att T inte fick någon information om att det inte gick att använda telefonen på det sätt som hon har gjort. Mobiltelefonen är därmed felaktig i köprättslig mening och T är således berättigad att få en ny likvärdig mobiltelefon utan kostnad för henne.

T har dessutom yrkat skadestånd. Vad gäller yrkandet om ersättning för resor och telefonkostnader i samband med reklamation finner nämnden att hon är berättigad till ersättning med yrkat belopp med sammanlagt 434 kr.

När det gäller hennes yrkande om ersättning för det hon har betalat till den pott som finns knuten till hennes abonnemang vill nämnden upplysa om att hon har möjlighet att beställa ett nytt SIM-kort från teleoperatören som hon kan utnyttja i den nya telefonen och därmed få tillgång till den innestående samtalspotten.

Nämnden rekommenderade säljaren att ge T en ny likvärdig mobiltelefon samt ersätta henne med 434 kr i skadestånd.