ARN 1998-2136

En båtägare som under flera säsonger anlitat ett varv för vinterförvaring av en segelbåt har, sedan varvet fått en ny ägare, ansetts haft rätt att utgå från att avtalet om vinterförvaring löpte vidare på i huvudsak samma villkor.

En båtägare som under flera säsonger anlitat ett varv för vinterförvaring av en segelbåt har, sedan varvet fått en ny ägare, ansetts haft rätt att utgå från att avtalet om vinterförvaring löpte vidare på i huvudsak samma villkor. Avgörande 1998-07-07; 1998-2136

Tre vintrar i följd lämnade S sin segelbåt för vinterförvaring hos ett varv. Hon betalade för vart och ett av åren 2 588 kr. Årsskiftet 1996/97 bytte varvet ägare. Hösten 1997 togs S:s båt åter upp för vinterförvaring på varvet. Hon blev senare fakturerad med 7 362 kr. Hon protesterade mot kravet men medgav att betala det pris hon betalat för motsvarande tjänst föregående säsonger med tillägg av cirka tio procent. S yrkade hos nämnden att priset för tjänsten skulle bestämmas till 2 847 kr.

Den nya varvsägaren bestred yrkandet och anförde att man övertagit varvet utan att förvärva aktierna i det bolag som tidigare bedrev verksamheten. Den nya varvsägaren ansåg sig därför inte bunden av tidigare avtal och priser.

Nämnden gjorde följande bedöming:

Av utredningen framgår att den nya varvsägaren vid årsskiftet 1996/97 övertog varvet från ett annat företag. S, som tidigare varit kund hos det andra företaget i flera säsonger, anlitade hösten 1997 den nya varvsägaren för upptagning och vinterförvaring av hennes båt. Några särskilda villkor för förvaringen synes inte ha avtalats och företaget har inte heller före beställningen informerat S om vilka priser eller andra villkor man avsåg att tillämpa. Hon har därför ägt rätt att utgå ifrån att avtalet löpte vidare på i huvudsak samma villkor som hos det tidigare företaget. S:s yrkande, i vilket en skälig hänsyn till en viss allmän prisökning tagits, bör därför bifallas.