ARN 1998-2439

Fråga om storleken på den ersättning den som avbeställer en vara skall betala till säljaren (37 och 41 §§ konsumentköplagen)

Fråga om storleken på den ersättning den som avbeställer en vara skall betala till säljaren ( 37 och 41 §§ konsumentköplagen ) Avgörande 1998-11-24; 1998-2439

L köpte en soffa för 16 000 kr på kredit. Dagen efter köpet gick hon tillbaka till affären och bad säljaren att annullera köpet eftersom hon ångrat sig. Säljaren krävde att hon antingen skulle betala en avbeställningsavgift på 1 600 kr kontant eller att motsvarande belopp skulle kvarstå som en skuld hos kreditbolaget. L valde det senare alternativet. När hon fick räkningen från kreditbolaget hade skulden stigit till 1 919 kr eftersom en uppläggningsavgift och en aviavgift tillkommit. Hon yrkade hos nämnden återbetalning av 1 100 kr och anförde att det debiterade beloppet var oskäligt.

Säljföretaget bestred yrkandet och anförde att det begärda beloppet utgjorde skälig ersättning för utfört försäljningsarbete samt utebliven vinst.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 37 § konsumentköplagen har en köpare rätt att avbeställa en vara innan den avlämnats. Säljaren har därvid rätt till skadestånd enligt 41 § samma lag.

Konsumentverket och Sveriges Möbelhandlares Centralförbund har träffat en överenskommelse som bl.a. innehåller procentsatser för schablonersättning till säljaren vid avbeställning. Enligt denna överenskommelse har säljaren rätt till ersättning med 10 % av priset för varan vid avbeställning inom 4 dagar efter köpet. Större ersättning kan utgå om säljaren kan styrka högre kostnader och/eller förluster. L har avbeställt inom fyra dagar från köpet. Nämnden finner inte skäl att frångå överenskommelsen. Säljaren kan inte anses ha haft högre kostnader än vad han kan tillgodogöra sig genom schablonersättningen på 10 %. L har köpt soffan på kredit. Vid avbeställning upphör normalt krediten. En schablonersättning av detta slag bör även innefatta kostnaderna för krediten. L bör således inte drabbas av några extra kostnader utöver 1 600 kr. Det åligger därmed säljföretaget att vidta åtgärder så att ytterligare krav utöver 1 600 kr inte kan ställas mot L.