ARN 1998-2450

Efter tvätt har fläckar framträtt på klädesplagg som varit i kontakt med en hårprodukt. Nämnden har inte kunnat med säkerhet fastställa att hårprodukten ensam orsakat skadorna och därför avslagit yrkandet om ersättning för de förstörda plaggen.

Efter tvätt har fläckar framträtt på klädesplagg som varit i kontakt med en hårprodukt. Nämnden har inte kunnat med säkerhet fastställa att hårprodukten ensam orsakat skadorna och därför avslagit yrkandet om ersättning för de förstörda plaggen. Avgörande 1998-11-06; 1998-2450

B köpte i mars 1998 hos en frisören en conditioner för håret. Den kostade 117 kr. B fick två tröjor förstörda av produkten. Hon upptäckte inte fläckarna förrän efter det att plaggen tvättats. Fläckarna framträdde på tröjornas axelpartier. B yrkade att få tillbaka vad hon betalat för produkten, ersättning för utlägg för porto samt skadestånd med 400 kr för de två förstörda tröjorna.

Frisören bestred yrkandet och invände att man aldrig hade stött på problemet tidigare.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 30 § konsumentköplagen (1990:932) har en köpare rätt till ersättning för den skada han eller hon lider genom att en vara är felaktig. Säljarens skadeståndsskyldighet omfattar enligt 31 § även skada som på grund av fel på den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör köparen.

B har gjort gällande att den hårprodukt hon köpt är felaktig genom att den har orsakat fläckar på två tröjor. Fläckarna uppträdde först efter det att hon hade tvättat dem. Nämnden finner inte att det av den föreliggande utredningen går att med säkerhet fastställa att det är hårprodukten ensam som har orsakat skadorna på tröjorna. Enligt nämndens mening kan det inte uteslutas att det kan vara tvättmedlet eller tvättmetoden eller en kombination av alla dessa faktorer som har orsakat skadorna. Med hänsyn till att det således inte är styrkt att hårprodukten är felaktig kan B:s yrkanden inte bifallas.