ARN 1998-2766

Fråga om bilverkstads skyldighet att upplysa kunden om åtgärder som enligt bilens servicebok bör vidtas efter ett visst antal körda mil.

Fråga om bilverkstads skyldighet att upplysa kunden om åtgärder som enligt bilens servicebok bör vidtas efter ett visst antal körda mil. Avgörande 1998-10-29; 1998-2766

I februari 1996 lät S utföra 10 000-milsservice på sin bil hos en auktoriserad märkesverkstad. Vid denna service skulle, enligt biltillverkarens rekommendation, kamremmen ha bytts ut. Så skedde emellertid inte. I december 1997 brast kamremmen under färd, vilket orsakade ett motorhaveri. S yrkade att verkstaden skulle svara för kostnaderna för att åtgärda skadorna.

Verkstaden bestred yrkandet och anförde att man vid 10 000-milsservice har som rutin att fråga kunden om kamremmen är utbytt eller om kunden vill att den skall bytas ut. Det framgår av serviceboken hur bilen skall skötas.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Det är ostridigt att serviceprogrammet för den aktuella bilen föreskriver att kamremsbyte skall göras vid körda 10 000 mil och att detta framgår av serviceboken. Det är också ostridigt att kamremsbyte inte ingår i själva 10 000-milservicen, utan är ett ”tillägg”, som måste beställas särskilt.

Med hänsyn till att ett kamremsbrott kan leda till allvarliga motorskador anser nämnden att det av en märkesverkstad kan krävas att den vid underhållsservice, som beställs vid sådana körsträckor där tillverkaren rekommenderar kamremsbyte, erinrar beställaren om tillverkarens rekommendation. Nämnden anser emellertid inte att det för närvarande är i överensstämmelse med branschpraxis att kräva av verkstaden att den, genom en anteckning på faktura eller annan handling som överlämnas till kunden, skriftligen dokumenterar att en sådan upplysning lämnats. Självfallet vore det av värde för alla parter om en sådan dokumentation skedde.

Nämnden utgår från att bolaget i enlighet med sina redovisade rutiner upplyst S om behovet av ett kamremsbyte. Med denna utgångspunkt anser nämnden inte att bolaget brustit i fackmässighet när det gäller 10 000-milsservicen. S:s yrkande kan därför inte bifallas.