ARN 1998-3276

Fråga om omfattningen av säljarens skadeståndsskyldighet vid fel på en vara (30 och 32 §§ konsumentköplagen); även fråga om tillämpning av 27 § konsumentköplagen angående säljarens rätt att avhjälpa fel.

Fråga om omfattningen av säljarens skadeståndsskyldighet vid fel på en vara ( 30 och 32 §§ konsumentköplagen ); även fråga om tillämpning av 27 § konsumentköplagen angående säljarens rätt att avhjälpa fel. Avgörande 1998-11-24; 1998-3276

A köpte i december 1996 en mountainbike för 12 550 kr. Han upptäckte genast att bakhjulet var skevt. Han påtalade felet för säljbolaget som riktade hjulet. Han påpekade samtidigt att ekrarna var hårt spända, vilket bolaget menade var normalt. I augusti 1997 använde han cykeln under en semesterresa i Österrike varvid ena fälgen plötsligt sprack. Felet berodde enligt A:s uppfattning sannolikt på att ekrarna varit för hårt spända. Han kontaktade en cykelaffär på en mindre ort i Österrike. Där kunde man inte reparera hjulet utan han blev tvungen att köpa ett nytt. Vid hemkomsten berättade han för bolaget vad som hänt och begärde ersättning för hjulet. Bolaget sade nej till detta men man erbjöd sig att bygga ett nytt hjul åt honom. Felet återkom dock senare i samband med en cykeltävling. Under tävlingen blev han tvungen att åka och hämta ett annat hjul. A yrkade hos nämnden ersättning för det hjul han fått köpa i Österrike med 1 207 kr, ersättning med 856 kr för en förlorad semesterdag samt 150 kr i bilersättning för att han under tävlingen blivit tvungen att åka och hämta ett felfritt hjul.

Bolaget bestred yrkandet och anförde att man inte ansåg sig skyldig att ersätta det hjul som köpts i Österrike eftersom man inte kunnat få se det skadade hjulet och bedöma vad som hade hänt. Enligt bolaget kunde det t.ex. ha varit en spännrem som fastnat i hjulet och orsakat skadan.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I ärendet skall konsumentköplagen (1990:932, KKL) tillämpas. Enligt 16 § KKL gäller bl.a. att, om inte annat följer av avtalet, en vara skall vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används; om varan avviker härifrån skall den anses felaktig.

I 27 § KKL stadgas bl.a. följande. Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om han när köparen reklamerar utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Säljaren får inte åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.

30 § KKL anger att köparen under vissa förutsättningar har rätt till ersättning för den skada som han lidit genom att varan är felaktig. I 32 § KKL föreskrivs bl.a. att skadestånd på grund av fel i varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i 33 § samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet.

Av utredningen i ärendet framgår bl.a. följande. I december 1996 köpte A en cykel hos bolaget. I omedelbar anslutning till köpet framförde A viss kritik mot cykelns bakhjul. Under en semesterresa i Österrike sommaren 1997 gick hjulet sönder och blev obrukbart. I samband härmed förstördes bl.a. en semesterdag för A. För att kunna använda cykeln i Österrike

tvingades han köpa ett nytt hjul på plats. Bolaget ersatte därefter A för det förstörda hjulet genom att bygga ett nytt hjul åt honom. Under juni 1998 hade A för avsikt att delta i en cykeltävling. Under vistelsen i samband med denna gick det nybyggda hjulet sönder. På grund härav tvingades A göra en extra resa hem för att hämta ett hjul till cykeln.

Utredningen i ärendet ger vid handen att A:s cykel är felaktig. Enligt 27 § KKL har en säljare under vissa omständigheter rätt att avhjälpa fel. Säljaren får emellertid inte åberopa denna rätt om det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kan krävas att köparen avvaktar säljarens avhjälpande. Med hänsyn till att hjulet gick sönder under en semesterresa i Österrike anser nämnden att det inte skäligen kunde krävas att A skulle avvakta med att få felet avhjälpt.

Nämnden anser att A är berättigad till ersättning på grund av den felaktiga cykeln. A har yrkat ersättning för kostnaden för ett nytt hjul med 1 207 kr, ersättning för resa med 150 kr samt ersättning för en förlorad semesterdag med 856 kr. I ärendet har inte invänts mot de yrkade beloppens skälighet.

Av 32 § KKL följer att A är berättigad till ersättning för utgifter. Nämnden finner därför att bolaget bör utge ersättning till A för hjulet med 1 207 kr samt för resan med 150 kr.

Vad härefter avser yrkad ersättning för en förlorad semesterdag i Österrike framgår av förarbetena till 32 § KKL att bestämmelsen omfattar också förlust av fritid samt liknande besvär och olägenheter som inte direkt kan mätas i pengar, dock inte vissa mindre betydande skadeverkningar som fick anses vara av rent ideell natur (se närmare prop. 1989/90:89 s 42). A är därför berättigad till ersättning för den skada som han åsamkats på grund av en förstörd semesterdag. Skadan kan skäligen uppskattas till vad A yrkat, dvs. 856 kr.

A:s yrkanden skall således bifallas på det sättet att bolaget rekommenderas att ersätta honom med 2 213 kr.