ARN 1998-4157

Enligt villkoren i ett bilförmedlingsavtal skulle parterna gemensamt upprätta ett protokoll med angivande av försäljningsobjektets beskaffenhet och skick. När så inte skett har uppdragstagaren inte ansetts kunna göra gällande krav mot säljaren på ersättning för vissa utförda reparationer.

Enligt villkoren i ett bilförmedlingsavtal skulle parterna gemensamt upprätta ett protokoll med angivande av försäljningsobjektets beskaffenhet och skick. När så inte skett har uppdragstagaren inte ansetts kunna göra gällande krav mot säljaren på ersättning för vissa utförda reparationer. Avgörande 1998-12-18; 1998-4157

P uppdrog i augusti 1997 åt ett bolag att sälja hans husbil. Enligt det upprättade förmedlingsavtalet, som gällde under tre månader, skulle P erhålla 170 000 kr av köpeskillingen och bolaget erhålla resterande belopp. I till avtalet fogade allmänna villkor angavs bl.a. följande. ”4. Säljare och ägare skall gemensamt upprätta protokoll som anger försäljningsobjektets beskaffenhet och skick.”, ”5. Ägaren skall betala de reparationer och förbättringsarbeten som parterna i samförstånd överenskommit.” och ”6. Ägaren svarar ensam mot köpare av försäljningsobjektet för fel som inte framgår av i P4 angivet protokoll.” Något sådant protokoll som angavs i de allmänna villkoren upprättades emellertid inte. Sedan avtalet flera gånger förlängts såldes husbilen i augusti 1998. Någon kontakt angående reparationer och service på husbilen hade, bortsett från fel på larmet, då inte förekommit mellan P och bolaget. Bolaget betalade emellertid endast ut 160 000 kr till P. P yrkade hos nämnden att bolaget skulle betala ut resterande 10 000 kr till honom.

Bolaget bestred yrkandet. Som grund för bestridandet anfördes att bolaget innehållit 10 000 kr avseende ersättning för nödvändiga reparationer och service samt kontrollbesiktning. Av beloppet avsåg 5 712 kr utförd kontrollbesiktning (315 kr), service samt diverse utförda reparationer. Ytterligare 4 288 kr hade innehållits i avvaktan på åtgärder av det felaktiga larmet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt punkten 4 i de allmänna villkoren till det mellan parterna träffade förmedlingsavtalet skall parterna ”gemensamt upprätta protokoll som anger försäljningsobjektets beskaffenhet och skick”. Parterna skall därefter, enligt punkten 5, komma överens om vilka reparationer och andra åtgärder som skall göras. Kostnaderna för dessa skall säljaren svara för, liksom, enligt punkten 6, kostnaderna för att åtgärda fel som inte upptagits i protokollet.

I det aktuella fallet råder tvist om – bland annat – vilka reparationer och andra åtgärder som krävts för att husbilen skulle gå att sälja. Något sådant protokoll rörande försäljningsobjektet och dess skick som nämns i de allmänna villkoren har emellertid inte upprättats. Nämnden anser att villkoret om ett protokoll är av betydelse för att säljaren skall kunna bedöma det ekonomiska utfallet av försäljningen och att det därför måste tolkas så att avsikten är att bolaget, som ett led i upprättandet av protokollet, i rimlig omfattning skall undersöka objektet och därmed vara i stånd att, med stöd av sin fackkunskap och kunskap om marknaden, ange vilka kostnader försäljningen ger upphov till. Enligt nämndens mening får det närmast åligga bolaget, som upprättat avtalsvillkoren, att svara för att de följs. De eventuella följderna av de inte följts får därför också gå ut över bolaget.

Nämnden finner utrett att P inte godkänt de av bolaget på husbilen vidtagna åtgärderna och att de brister som gett upphov till dessa borde ha kunnat upptäckas om en undersökning utförts och ett protokoll upprättats. Mot bakgrund av detta och det ovan sagda finner nämnden att bolaget, som underlåtit att tillse att ett sådant protokoll upprättats, inte gentemot P kan göra gällande krav på ersättning för de utförda åtgärderna, bortsett från kontrollbesiktningen, som

utgör en kostnad som även P själv uppenbart skulle ha drabbats av. Bolaget bör därför betala ut 5 397 kr till P.

När det gäller larmet finner nämnden utrett att P känt till att detta varit bristfälligt. Att inte heller denna brist hos husbilen upptagits i ett protokoll har därför inte varit ägnat att missleda honom i fråga om kostnaderna för försäljningen. Bolaget bör därför, när det gäller larmet, endast vara skyldigt att betala ut de i denna del innehållna 4 288 kr under förutsättning att P svarar för att felet på larmet åtgärdas.