ARN 1998-4378

Fråga om villkor för uppsägning av Internetabonnemang.

Fråga om villkor för uppsägning av Internetabonnemang. Avgörande 1999-01-12; 1998-4378

I november 1997 tecknade J ett abonnemangsavtal avseende Internet enligt vilket de första tre månaderna var avgiftsfria. Eftersom han inte var nöjd annullerade han abonnemanget enligt den instruktion som fanns på den medföljande programvaru-CD:ns omslag. Han gjorde det innan den avgiftsfria perioden hade löpt ut. I juni 1998 fick han en faktura på 900 kr avseende abonnemang för perioden mars - augusti 1998. Säljbolaget krediterade honom sedermera halva beloppet. Hos nämnden yrkade han befrielse från betalningsskyldighet för dels abonnemangsavgiften, 450 kr, dels en påminnelseavgift på 45 kr.

Bolaget bestred yrkandet och invände att J inte hade sagt upp avtalet i enlighet med villkoren förrän i juni 1998. Abonnemangsvillkoren fanns enligt bolaget inlagda på CDskivan. Genom att använda sitt lösenord hade J bekräftat att han hade tagit del av villkoren.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen framgår bl.a. följande. Under november 1997 tecknade J ett Internet abonnemang hos ett bolag. Abonnemanget löpte utan avgift under de tre första månaderna. J påstår att han kontaktade bolaget vid årsskiftet 1997/98 och sade upp abonnemanget enligt de villkor som anges på medföljande CD-rom skiva. Bolaget å sin sida hävdar att en giltig uppsägning skedde först genom J skrivelse till bolaget den 16 juni 1998. Bolaget åberopar abonnemangsvillkor och gör gällande att J accepterat desamma genom att registrera sitt abonnemang. Enligt bolaget anger abonnemangsvillkoren tillvägagångssättet för en giltig uppsägning.

Vidare framgår följande. Bolaget avslutade J:s abonnemang under juni 1998. Därvid träffades en överenskommelse om att han skulle betala för abonnemanget fram till och med den 31 maj 1998. Med anledning av att J inte betalade inom avtalad tid sändes en ny faktura med tillägg av påminnelseavgift till honom.

På CD-rom skivans fodral anges följande. Efter tre månader övergår abonnemanget till ett månadsabonnemang för 150:-/månad. Om du väljer att inte fortsätta kontaktar du bolaget och säger upp ditt abonnemang innan de fria månadernas slut.

Av punkt 2 i bolagets abonnemangsvillkor framgår bl.a. följande. Uppsägning skall göras via brev eller fax och vara leverantören tillhanda senast 7 dagar innan avtalstiden löper ut. Då kund erbjuds abonnemang med fri introduktionsmånad/månader, skall abonnemanget innan sådan periods utgång sägas upp enligt ovan. I annat fall övergår abonnemanget att löpa med tre månaders bindningstid i taget tills uppsägning sker.

Villkoren för hur en giltig uppsägning sker återfinns således i abonnemangsvillkoren. Genom registreringen av abonnemanget får J anses ha fått del av desamma. Av utredningen i ärendet framgår således inte annat än att en giltig uppsägning av abonnemanget skedde först under juni 1998. J kan därför inte befrias från skyldigheten att betala abonnemangsavgiften för tiden fram till dess. Eftersom J inte betalade bolagets faktura inom avtalade tid, hade bolaget fog för att påföra honom en påminnelseavgift. J:s yrkande skall därför avslås.