ARN 1998-4819

Sedan en felaktig soffa skadat köparens parkettgolv och säljaren påtagit sig ansvaret för detta har nämnden tagit ställning till hur stor del av golvslipnings- och omlackerings-kostnaden säljaren, med hänsyn till golvytans ålder, rimligen bör svara för.

Sedan en felaktig soffa skadat köparens parkettgolv och säljaren påtagit sig ansvaret för detta har nämnden tagit ställning till hur stor del av golvslipnings- och omlackeringskostnaden säljaren, med hänsyn till golvytans ålder, rimligen bör svara för. Avgörande 1999-02-24; 1998-4819

Några månader efter det att P köpt en soffa upptäckte han att en spik på undersidan av soffan hade orsakat repor i parkettgolvet. P lät besiktiga golvet, vilket kostade 260 kr. Enligt en offert från en golvfirma skulle slipning och omlackering av golvet kosta 3 692 kr. Säljföretaget inspekterade skadan och medgav att den orsakats av soffan. Företaget ville emellertid bara betala hälften av reparationskostnaden. P yrkade hos nämnden ersättning för hela reparationskostnaden samt för besiktningen.

Företaget vidhöll sitt erbjudande att svara för hälften av reparationskostnaden.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Endast frågan om storleken av ersättning för åtgärdandet av parkettgolvet är tvistig i nämnden. Företaget har sålunda samtyckt till att betala viss ersättning till P för kostnaden för omslipning och lackering av golvet.

En utgångspunkt för beräkningen av ersättningen är att den skadelidande skall försättas i samma situation som den han var i innan det att skadan inträffade. Nämnden konstaterar därvid att det aktuella parkettgolvet vid skadetillfället var 4-5 år gammalt. Enligt nämndens erfarenhet håller ett lackerat parkettgolv vanligen omkring 15 år innan det måste slipas och lackeras om. Två tredjedelar av golvets livslängd får således anses ha återstått när skadan inträffade. Ett åldersavdrag motsvarande en tredjedel av kostnaden för reparationen bör därför göras från den ersättning som företaget skall betala.

Företaget bör alltså ersätta P för två tredjedelar av kostnaden för reparationen av parkettgolvet. Vidare bör P vara berättigad till ersättning för besiktningskostnaden, 260 kr, som varit nödvändig för tillvaratagande av hans rätt.