ARN 1998-4899

En bilförsäljare i Skåne, som sålt en bil till en konsument bosatt i Östersund, har inte ansetts berättigad att på egen bekostnad låta avhjälpa fel på bilen (27 § konsumentköplagen).

En bilförsäljare i Skåne, som sålt en bil till en konsument bosatt i Östersund, har inte ansetts berättigad att på egen bekostnad låta avhjälpa fel på bilen ( 27 § konsumentköplagen ). Avgörande 1999-03-17; 1998-4899

Den 16 juli 1998 köpte B, som var bosatt i Östersund, en begagnad Saab 900 av 1994 års modell för 80 000 kr av bolaget, som bedrev sin verksamhet i Svedala. Bilens mätarställning var 16 700 mil. Enligt B avtalades muntligen att han skulle ha rätt att få eventuella fel på bilen avhjälpta i Östersund. Den 4 augusti fick B av en Saab-verkstad veta att bromsskivorna bak var rostiga, att bromsoken kärvade, att stötdämparna bak läckte och att motorn läckte olja. B klagade hos bolaget. Den 11 augusti fick han felet på höger bakre bromsskiva bekräftat av Svensk Bilprovning, dit bilen varit inlämnad för en s.k. trafiksäkerhetskontroll. Han klagade på nytt hos bolaget. B yrkade att bolaget skulle svara för kostnaden för avhjälpande av felen hos en verkstad i Östersund.

Bolaget bestred yrkandet. Som grund för bestridandet anförde man bl.a. att bilen inte var behäftad med fel i köprättslig mening och att något avtal om att B skulle få fel avhjälpta i Östersund inte diskuterats eller i vart fall inte blivit bindande för bolaget.

Nämnden gjorde i dessa delar följande bedömning:

Nämnden […] finner […] utrett att [bilen] redan vid leveransen varit behäftad med fel i köprättslig mening såvitt avser bromsskivorna och bromsoken. I övrigt finner nämnden inte visat att bilen vid leveransen varit i sämre skick än vad B med fog kunnat förutsätta och således behäftad med fel i köprättslig mening. Frågan är då om B har rätt att låta avhjälpa de angivna felen i Östersund, eller om han är skyldig att låta bolaget avhjälpa dem.

Enligt nämndens uppfattning får en bilförsäljare normalt anses ha ställningsfullmakt att självständigt ingå avtal om försäljning av bilar. En försäljare har med andra ord normalt behörighet att ingå sådana avtal. Av detta följer att ett av en försäljare ingånget avtal blir bindande för den bilfirma han företräder, även om han vid ingåendet av avtalet skulle ha överträtt sin befogenhet (d.v.s. sådana restriktioner som firman ålagt honom), förutsatt att inte köparen insett eller bort inse att försäljaren överskred sin befogenhet. Nämnden anser i och för sig inte att ett avtal om att avhjälpande av fel skall få ske på köparens hemort i sig är så ovanligt eller att omständigheterna i det aktuella fallet i övrigt varit sådana att försäljaren inte skulle ha kunnat ingå ett för bolaget bindande avtal om avhjälpande på B:s hemort. Nämnden finner emellertid inte, mot bolagets bestridande, visat att ett sådant avtal faktiskt ingåtts.

Bolaget har, med hänvisning till 27 § konsumentköplagen (KKL), hänvisat B till att lämna in bilen till bolagets verkstad i Svedala. Enligt 27 § KKL har en säljare rätt att på egen bekostnad avhjälpa fel, om han när köparen reklamerar (klagar) utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. B är bosatt i Östersund. Enligt nämndens mening får ett inlämnande till en verkstad på ett så stort avstånd från hemorten som i detta fall anses innebära en väsentlig olägenhet för köparen. Bolaget har alltså inte rätt att avhjälpa felen, oavsett att bolaget B förklarat sig berett att kompensera B för dennes bensinkostnader för resa till och från bolagets verkstad.

Någon påföljd som innebär att köparen utan säljarens godkännande får beställa en reparation att debiteras säljaren finns inte i konsumentköplagen. B bör därför istället vara berättigad till ett prisavdrag. Detta kan enligt nämndens mening, med hänsyn till att B genom en reparation sannolikt skulle erhålla en viss förbättring, särskilt när det gäller bromsoken, jämfört med den standard han med fog kunnat förutsätta, skäligen bestämmas till 2 000 kr.