ARN 1998-5035

Eftersom näringsidkaren inte dokumenterat vad som överenskommits mellan parterna, har nämnden lagt konsumentens uppfattning om överenskommelsens innehåll till grund för sin bedömning.

Eftersom näringsidkaren inte dokumenterat vad som överenskommits mellan parterna, har nämnden lagt konsumentens uppfattning om överenskommelsens innehåll till grund för sin bedömning. Avgörande 1999-02-24; 1998-5035

C beställde ett vitrinskåp som skulle specialtillverkas. Priset var 13 900 kr. Vitrinskåpet skulle ha glasdörrar framtill och sidor av glas. Vid beställningen lovade företaget att sända över en ritning inom fjorton dagar. Detta skedde emellertid inte. När skåpet levererades hade det sidor av trä. Detta gick enligt företaget inte att åtgärda. C vände sig till nämnden och yrkade hävning av köpet eftersom skåpet inte hade tillverkats på avtalat sätt.

Företaget motsatte sig kravet med hänvisning till att kunden hade godkänt den ritning som företaget hade gjort av skåpet. På riktningen var sidorna av trä.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I ärendet föreligger skilda uppfattningar mellan parterna om vad som överenskommits i fråga om skåpets utförande. Företaget har hävdat att C har godkänt en ritning av vilken det framgick att skåpet skulle tillverkas med sidor av trä. Enligt företagets uppfattning har skåpet därför levererats i avtalsenligt utförande. Detta har bestritts av C.

Enligt nämndens mening ankommer det på näringsidkaren att i ett fall som detta på lämpligt sätt dokumentera innehållet i parternas överenskommelse. Detta kan exempelvis ske genom ett uttryckligt godkännande på en ritning eller genom en bekräftelse av en utförlig orderspecifikation. Någon sådan dokumentation har inte företetts och därför bör C:s uppfattning om parternas överenskommelse läggas till grund för bedömningen. Eftersom skåpet således tillverkats med sidor av trä i stället för med sidor av glas får det anses vara behäftat med fel. Detta fel är av väsentlig betydelse för C. Hon bör därför vara berättigad att häva köpet.