ARN 1998-5567

En bilverkstad har ansetts skyldig att ersätta en bilägare för ett motorhaveri som inträffat p.g.a. att kamaxelremsbyte inte utförts i enlighet med tillverkarens instruktioner.

En bilverkstad har ansetts skyldig att ersätta en bilägare för ett motorhaveri som inträffat p.g.a. att kamaxelremsbyte inte utförts i enlighet med tillverkarens instruktioner. Avgörande 1999-06-02; 1998-5567

I början av april 1998 lämnade S in sin Hyundai Sonata, inköpt och levererad i mars 1993, för service till en auktoriserad verkstad, som vid två tidigare tillfällen servat bilen. Bilens mätarställning var 5 427 mil. Den 31 augusti, vid mätarställningen 6 100 mil, brast kamaxelremmen med omfattande motorskador som följd. Det visade sig att kamaxelremmen borde ha bytts vid mätarställningen 6 000 mil alternativt efter 48 månader, beroende på vilket som inträffat först. Att kamaxelremmen inte hade bytts vid den senast utförda servicen visade sig bero på att bilen var utrustad med ett felaktigt servicehäfte. S yrkade ersättning av verkstaden för kostnaden för byte till en begagnad motor med 23 912 kr samt, till följd av att den begagnade motorn hade gått 12 000 mil, för värdeminskning med 10 000 kr.

Verkstaden bestred yrkandena och anförde som grund för bestridandet dels att S inte reklamerat, dels att servicen inte utförts på felaktigt sätt. Verkstaden uppgav vidare att om bilen hade varit försedd med ett korrekt servicehäfte, hade sannolikt kamaxelremsbyte utförts tidigare.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Inledningsvis konstaterar nämnden att utredningen ger vid handen att S har på ett korrekt sätt och i tid reklamerat skadan.

Av generalagenten utfärdade instruktioner visar att kamaxelremsbyte skall ske vid 6.000 mil eller 48 månader. Enligt nämndens bedömning borde verkstaden, i egenskap av auktoriserad verkstad, med sedvanlig noggrannhet, trots felaktigt servicehäfte, ha insett att 48 månader hade gått och att det därmed var dags för kamaxelremsbyte. Genom underlåtenhet att byta kamaxelremmen har bolaget brustit i fackmässighet. Därför anser nämnden att bolaget bör ersätta S för motorbytet enligt hans yrkande. Vidare bör verkstaden utge ersättning för värdeminskning med skäligt ansedda 5 000 kr.