ARN 1998-5826

Sedan tvist angående köp och montering av köksinredning uppstått har fråga uppkommit bl.a. om vem som är att anse som ansvarig för avtalets fullgörande.

Sedan tvist angående köp och montering av köksinredning uppstått har fråga uppkommit bl.a. om vem som är att anse som ansvarig för avtalets fullgörande.

Avgörande 1999-06-16; 1998-5826

M hade av G beställt nya köksluckor, inklusive montering, för 14 000 kr. Tillverkaren, bolaget D, skulle leverera varorna direkt till M. Leverans skedde i omgångar. Efter nästan ett år saknades fortfarande en dörr, ett handtag och samtliga lådförstycken de lådförstycken som hade levererats överensstämde inte med beställningen och hade därför reklamerats. Dessutom hade monteringen inte slutförts, trots upprepade påstötningar. M krävde hos nämnden prisavdrag med 8 000 kr eftersom tjänsten inte utförts i enlighet med vad som avtalats.

Tillverkaren, bolaget D, bestred yrkandet och anförde som grund för bestridandet att D inte träffat något avtal med M utan med G, som inte var inte anställd av bolaget D utan hade ett eget bolag. Beträffande reklamationen av lådförstyckena gjorde D gällande att ursprunglig leverans skett i enlighet med beställningen.

G svarade aldrig på nämndens begäran om yttrande.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Tvisten i ärendet gäller bl.a. vem som i förhållande till M har att svara för avhjälpande av fel i leveransen samt prisavdrag.

Av utredningen i ärendet framgår att avtalet om försäljningen av köksinredningen har ingåtts på D:s orderblankett, att leveransen skett från D direkt till M samt att denne erlagt betalning för leveransen till D. G har undertecknat avtalet för D:s räkning, varvid han på D:s orderblankett angivits vara distriktschef. På orderblanketten står omedelbart till höger om de förtryckta uppgifterna om G dennes telefonnummer och direkt därunder uppgiften “fabrik 033-15 85 10“. Detta är telefonnumret till D:s fabrik. På annan plats på orderblanketten har G kvitterat handpenningen. Där anges att den kvitteras av “säljföretaget G“. G har också svarat för montering och på D:s orderblankett kvitterat betalningen för monteringen. Denna kvittering har skett personligen. Med hänsyn till vad som nu anförts finner nämnden som därvid utöver den sammanblandning som på säljarsidan uppenbarligen skett mellan D och G också beaktar att den ifrågavarande orderblanketten är ett standardformulär som helt utformats av säljarsidan att D och G får anses gemensamt ha åtagit sig att fullgöra säljarsidans avtalsförpliktelser gentemot M. De är därför solidariskt ansvariga för avtalets fullgörande.

I ärendet är ostridigt att leveransen alltjämt är ofullständig. Det åligger därför D och G att genast leverera det som saknas.

Vad gäller frågan om lådförstyckenas utformning har det inte visats att dessa enligt avtalet skulle var utformade på annat sätt än vad säljarsidan påstått. M:s yrkande i den delen kan därför inte bifallas.

För leveransförseningen och övriga brister i avtalets fullgörande är M berättigad till en prisnedsättning. Nämnden finner att skälig kompensation kan bestämmas till 2 000 kr.

Nämnden rekommenderade D och G att genast, utan extra kostnad, leverera en dörr, ett handtag och

nio lådförstycken till M, samt att därutöver genast utge ersättning till denne med 2 000 kr. Nämnden uttalade därvid att D och G svarar solidariskt för leveransen och återbetalningen.