ARN 1998-6444

Motsägande uppgifter i allmänna villkor för fondsparande respektive marknadsföringen av sådant sparande har ansetts medföra skyldighet för ett livförsäkringsbolag att ersätta en kund för viss kursförlust.

Motsägande uppgifter i allmänna villkor för fondsparande respektive marknadsföringen av sådant sparande har ansetts medföra skyldighet för ett livförsäkringsbolag att ersätta en kund för viss kursförlust. Avgörande 1999-06-22; 1998-6444

T hade köpt fondandelar av ett livförsäkringsbolag. I de allmänna villkoren stod under punkten “sparande“: “….Denna fördelning gäller till dess försäkringstagaren anmäler att fördelningen skall ändras…..“ I bolagets marknadsföring i en folder samt på Internet angavs att man kunde byta fonder när man ville samt att man själv bestämde när och hur mycket man ville placera. När T bestämt sig för att flytta en del av sitt innehav från räntefonder till aktiefonder visade det sig att transaktionen gjordes först två dagar efter det att T faxat sitt uppdrag till bolaget. Detta fick till följd att T gjorde en förlust. T yrkade hos nämnden ersättning av bolaget med ett belopp som motsvarande mellanskillnaden avseende fondandelarnas värde dagen för beställningen respektive den dag transaktionen gjordes, cirka 4 700 kr. T gjorde härvid gällande att bolagets marknadsföring varit vilseledande.

Livförsäkringsbolaget bestred yrkandet med hänvisning till att det av de allmänna villkoren framgår att handel med fondandelar normalt skall ske inom fem bankdagar.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I villkoren under punkten K står att “All handel med fondandelar skall normalt ske inom fem (5) bankdagar från det bolaget erhållit erforderliga underlag för transaktionen. Av utredningen i ärendet framgår emellertid att följande uppgifter om fondandelsinnehav har lämnats i en folder, liksom på Internet: “…du kan byta fonder när du vill …“ resp. “… bestämmer du själv när och hur mycket du vill placera“. Enligt nämndens mening ger dessa formuleringar intryck av att transaktionerna i princip genomförs med omedelbar verkan, särskilt som det här är fråga om en tjänst som gäller egendom för vilken värdet kan fluktuera från dag till dag. Bolaget har inte förnekat att innehållet i foldern och på Internet, som enligt nämndens mening avviker från villkoren, är det som har angivits ovan. I villkoren under punkten D “sparande“ framgår inte heller någon begränsning av bolagets åtagande såvitt avser tidpunkten för när transaktionerna skall utföras.

Enligt nämndens mening bör bolaget svara för den otydlighet som kommer till uttryck i villkoren i jämförelse med foldern och uppgifterna på Internet. Följaktligen rekommenderas bolaget att utge ersättning till T med utgångspunkt i vad som framgår av foldern och informationen på Internet, tolkat enligt vad som har angivits ovan.

Nämnden biföll således T:s yrkande.