ARN 1998-6809

Bristfälliga monteringsanvisningar har medfört att säljaren av lasthållare till en personbil har ansetts skyldig att ersätta skador som uppstått på bilen (16 § konsumentköplagen).

Bristfälliga monteringsanvisningar har medfört att säljaren av lasthållare till en personbil har ansetts skyldig att ersätta skador som uppstått på bilen ( 16 § konsumentköplagen ). Avgörande 1999-06-22; 1998-6809

Hösten 1997 köpte W lasthållare av universaltyp till sin bil, en BMW. Inför en fjällresa följande vinter monterade han lasthållarna på bilen. På lasthållarna monterade han en mindre takbox. När han efter hemkomsten demonterade lasthållarna visade det sig att fastsättningsanordningarna hade orsakat små, avlånga bucklor på biltaket. W yrkade ersättning med 3 700 kr motsvarande den beräknade kostnaden för åtgärdande av skadorna samt med 250 kr avseende kostnader för resor, telefonsamtal och foton i samband med reklamationen.

Säljaren bestred yrkandet och anförde som grund för bestridandet att om lasthållarna hade monterats och dragits åt enligt bruksanvisningen, hade inga skador uppkommit.

Nämnden gjorde följande bedömning:

En konsument som skall montera en lasthållare på sin bil befinner sig i en svår situation. Å ena sidan vill han eller hon inte dra åt lasthållarens fastsättningsanordningar för hårt och riskera att orsaka skador på bilen. Å andra sidan vill han eller hon inte heller dra åt fastsättningsanordningarna för löst och riskera att lasthållaren lossnar, eftersom detta kan orsaka skador på andra fordon och de personer som färdas i dessa med såväl skadestånds- som straffansvar som följd.

Av den bruksanvisning som åtföljde den aktuella lasthållaren framgår att skruvarna till fastsättningsanordninarna å ena sidan inte skall dras åt ”överdrivet hårt” och, å andra sidan, att de skall dras åt ”tills lasthållaren sitter stadigt på plats” och man ”är nöjd”. Enligt nämndens mening ger bruksanvisningen, mot bakgrund av vad som inledningsvis sagts om konsumentens situation vid monteringen av en lasthållare, i stort sett inte en normal konsument någon vägledning överhuvudtaget när det gäller hur hårt lasthållarens fastsättningsanordningar skall dras åt för att åstadkomma en tillfredsställande fastsättning utan att skada bilen. Lasthållaren kan därmed inte anses ha varit åtföljd av de anvisningar som behövs för dess montering och är således att anse som behäftad med fel (16 § 1 st och 3 st 1 p konsumentköplagen).

Vid angivna förhållande bör säljaren ersätta W de skador han drabbats av genom felet. Nämnden finner yrkade belopp, som inte heller har ifrågasatts av säljaren, skäliga.