ARN 1999-0910

Säljaren av en våttapet har ansetts skyldig att ersätta konsumenten för skada som tapettillverkaren orsakat vid besiktning.

Säljaren av en våttapet har ansetts skyldig att ersätta konsumenten för skada som tapettillverkaren orsakat vid besiktning. Avgörande 1999-06-14; 1999-0910

S satte upp en våttapet i K:s badrum våren 1996. Våren 1998 upptäckte K gula missfärgningar ovanför toalettstolen och vid tvättstället. S besiktigade det påtalade felet och försökte ta bort fläckarna. När det inte gick, tog S kontakt med tapettillverkaren. Även tapettillverkaren besiktigade felet och skar i samband med detta ut två provbitar ur tapeten. Efter att ha undersökt bitarna gjorde tapettillverkaren gällande att missfärgningarna hade uppstått på grund av att spray använts i badrummet och stänkts på väggarna, men lovade att trots detta ersätta K med nytt material. K yrkade hos nämnden att S dessutom skulle svara för kostnaderna för att sätta upp den nya tapeten.

S bestred yrkandet och anförde att felet var sådant att tapettillverkaren var ansvarig för avhälpandet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att S i april 1996 satte in en våttapet hos K. Under våren 1998 uppstod missfärgningar på våttapeten. K reklamerade dessa missfärgningar hos S, som i sin tur kontaktade tapettillverkaren angående reklamationen. Tapettillverkaren tog därefter vid hembesök hos K några provbitar ur den uppsatta våttapeten. Detta medförde att det blev några stora hål i våttapeten.

Nämnden konstaterar att den ifrågavarande våttapeten nu är behäftad med fel som näringsidkarsidan svarar för. Nämnden noterar vidare att det är S som är avtalspart i förhållande till K samt att det varit S som tillkallat tapettillverkaren med anledning av reklamationen. De åtgärder som tapettillverkaren vidtagit får därför anses ha skett på uppdrag av S. Med hänsyn till vad som nu har anförts finner nämnden att det är S som är i förhållande till köparna ansvarig för att felen avhjälps. Det är sedan en intern fråga mellan S och tapettillverkaren hur kostnaden slutligen skall fördelas dem emellan. K:s yrkande skall därför bifallas.

Nämnden rekommenderade S att genast, utan extra kostnad för K, byta ut våttapeten.