ARN 1999-1388

Fråga om skyldighet för ett auktionsföretag att ersätta köparen för skador som uppstått på ett inropat objekt under den tid det varit i auktionsföretagets förvar.

Fråga om skyldighet för ett auktionsföretag att ersätta köparen för skador som uppstått på ett inropat objekt under den tid det varit i auktionsföretagets förvar. Avgörande 1999-08-09; 1999-1388

M ropade i januari 1999 in ett piano på auktion. Priset var 9 640 kr. När M skulle hämta pianot visade det sig att det hade fått omfattande skador. M yrkade i första hand att pianot skulle återställas i ursprungligt skick och i andra hand att köpesumman skulle reduceras med 2/3-delar. Grunden för yrkandet var att pianot hade skadats efter köpet men före avlämnandet.

Auktionsföretaget vitsordade att skadorna uppstått efter visningen men bestred yrkandet. Grunden för bestridandet var att kostnaden för att återställa pianot i ursprungligt skick var oskäligt hög. Auktionsföretaget erbjöd sig dock att återköpa pianot.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 26 § konsumentköplagen (1990:932) har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I detta fall har pianot skadats innan det överlämnades till köparen, och auktionsföretaget har tagit på sig ansvaret för skadan. Utredningen får anses visa att kostnaden för auktionsföretaget för att reparera pianot inte står i rimligt förhållande till värdet av resp. priset på pianot. Nämnden anser därför inte att M:s yrkande om avhjälpande kan bifallas. Det återstår då att bedöma om M skall kunna få bifall till sitt yrkande om reducerat pris, något som köparen enligt 28 § första stycket konsumentköplagen kan få om avhjälpande inte kommer i fråga. Emellertid finns i den angivna paragrafens tredje stycke att undantag av följande lydelse: Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade varor på

auktion. I propositionen (prop. 1989/90:89 s. 127) till den aktuella bestämmelsen har det

uttalats att det i sådana fall inte är rimligt att köparen skulle ha rätt till prisavdrag eftersom det rör sig om en speciell form av försäljning av varor i befintligt skick där köparen bestämmer priset.

Det föreliggande fallet är speciellt på så sätt att felet på varan har uppstått efter försäljningen, men medan auktionsföretaget - som i ärendet får betraktas som säljare - fortfarande ansvarade för varan. De motiv som ligger bakom regeln om undantag från rätten till prisavdrag vid köp på auktion är inte aktuella i den situation som uppstått. Det yrkade prisavdraget är här snarast att se som en form av skadestånd. Omständigheterna är sådana att nämnden inte finner att det föreligger något hinder mot att bifalla M:s yrkande om reducering av köpesumman. Den prisreduktion som hon har yrkat får anses vara skälig.