ARN 1999-3222

Ett möbelföretag har ansetts skyldigt att sälja ett skåp till ett pris som av misstag angivits till för lågt belopp, eftersom misstaget upptäcktes först efter det att ett bindande avtal kommit till stånd.

Ett möbelföretag har ansetts skyldigt att sälja ett skåp till ett pris som av misstag angivits till för lågt belopp, eftersom misstaget upptäcktes först efter det att ett bindande avtal kommit till stånd. Avgörande 1999-11-19; 1999-3222

I mitten av april 1999 fick K en katalog från ett möbelföretag. Han bestämde sig för att köpa ett skåp som var avbildat i katalogen. Enligt katalogen var priset för detta skåp 895 kr. Han kontaktade möbelföretaget per telefon och beställde skåpet. Några dagar senare hämtade han och betalade för skåpet. Vid hemkomsten upptäckte han att kartongen innehöll ett helt annat skåp än det han beställt och betalat för. Han kontaktade möbelföretaget där man förklarade att det hade blivit ett tryckfel i katalogen och att man inte kunde ge honom det skåp som var avbildat i katalogen eftersom prisskillnaden var för stor. Eftersom han inte ville ha det skåp han fick med sig hem, återlämnade han det och fick pengarna tillbaka. K yrkade hos nämnden att han skulle få köpa det i katalogen avbildade skåpet till där angivet pris.

Möbelföretaget bestred yrkandet och anförde att bilden i katalogen på det av K beställda skåpet på grund av ett misstag egentligen föreställer ett dyrare skåp samt att bolaget har reserverat sig för tryckfel i katalogen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden konstaterar inledningsvis att, enligt en allmänt erkänd rättsgrundsats, erbjudanden som en näringsidkare riktar till allmänheten i annonser, broschyrer etc. inte är bindande. Ett sådant erbjudande – ett s.k. utbud – skall uppfattas endast som en anmaning till den som är intresserad av att köpa varan att lämna ett anbud. Om en prisuppgift blivit felaktigt angiven i en katalog, är näringsidkaren – oavsett om något förbehåll för tryckfel gjorts i katalogen eller inte – således inte skyldig att sälja varan till det utannonserade priset, om näringsidkaren upptäcker misstaget innan ett bindande avtal kommit till stånd.

Nämnden finner det i ärendet utrett att K den 25 april 1999 per telefon beställde det i katalogen avbildade skåpet för 895 kr, att beställningen mottogs och bekräftades av en försäljare samt att K fem dagar senare betalade och hämtade skåpet. Det framgår vidare att den bild i katalogen som enligt texten visar skåpet på grund av ett misstag egentligen visar ett dyrare skåp samt att detta misstag uppmärksammades först sedan K betalat, burit hem och packat upp skåpet. Nämnden finner att misstaget således upptäcktes först efter det att ett bindande avtal kommit till stånd samt att möbelföretaget därför bör låta K köpa det i katalogen avbildade skåpet för 895 kr. K yrkande skall således bifallas.

----------

Mot beslutet reserverade sig en ledamot enligt följande:

Möbelföretaget har reserverat sig för eventuella tryckfel i sin katalog. Bolaget bör därför inte juridiskt sett vara bundet att sälja stereobänken till ett felaktigt pris. Ett tryckfel i en katalog kan lätt uppstå. Det är därför inte rimligt att kunden skall kunna utnyttja detta misstag. Möbelföretaget har dessutom visat sin goda vilja till att kompensera kundens besvikelse genom att reducera priset på den dyrare stereobänken.