ARN 1999-3820

Ytterdörrar som inte tålde att utsättas för väder och vind ansågs vara behäftade med ett ursprungligt fel.

Ytterdörrar som inte tålde att utsättas för väder och vind ansågs vara behäftade med ett ursprungligt fel. Avgörande 1999-12-01; 1999-3820

G och F köpte våren 1998 två stycken ytterdörrar för 26 500 kr. Det visade sig emellertid att dörrarna inte tålde att monteras utomhus. De reklamerade köpet första gången i oktober 1998. Dörrarna hade sprickor i skarvar och fogar, kåda och utträngande kvistar. Någon information om att dörrarna inte skulle tåla väder och vind lämnades inte vid köpet. De yrkade utbyte av de felaktiga dörrarna till felfria alternativt hävning av köpet.

Leverantören bestred yrkandet. Kunden har själv orsakat skadorna genom att inte följa de garantibestämmelser som finns i katalogen. Enligt produktfakta, som bifogats offerten, framgår att garanti inte lämnas för dörr som monteras i fasad utan helt skyddande tak.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att leverantören i maj 1998 levererade två ytterdörrar till G och F. I oktober 1998 uppstod sprickor i skarvar och fogar på dörrarna Vidare trängde kvistar och kåda ut. Enligt leverantören beror detta på att ytterdörrarna inte monterats under skyddande tak.

En konsument som köper en ytterdörr har normalt anledning att räkna med att dörren skall tåla att utsättas för väder och vind. Om en viss ytterdörr som ett företag säljer, inte tål att utsättas för väder och vind utan kräver särskilt skydd, måste det därför anses åligga företaget att före köpet särskilt informera konsumenten om detta förhållande. Så har, enligt vad som framkommit i ärendet, ej skett i det nu aktuella fallet.

Bolaget har till sitt försvar anfört att den av bolaget lämnade garantin enligt uttrycklig garantibestämmelse inte gäller, om inte dörrarna monteras under skyddande tak. Detta saknar emellertid betydelse i det nu aktuella fallet, eftersom garantin inte åberopas av köparna. Dessa har i stället åberopat att varan är behäftad med ett ursprungligt fel.

Med hänsyn till vad som nu anförts finner nämnden att varan är behäftad med ett ursprungligt fel. Felet är av väsentlig betydelse för köparna. Med hänsyn härtill och vad som i övrigt förekommit i ärendet finner nämnden att köparna har rätt att häva köpet. Köparnas yrkande skall därför bifallas. Vid sådant förhållande har köparna rätt att återfå vad de betalat för varan mot att de tillhandahåller den felaktiga varan (ytterdörrarna) för avhämtning av säljaren.