ARN 1999-4494

Hävning av ett köp som gjordes på realisation. Fråga om rätt till ersättning för prisskillnaden till ordinarie pris (33 § konsumentköplagen).

Hävning av ett köp som gjordes på realisation. Fråga om rätt till ersättning för prisskillnaden till ordinarie pris ( 33 § konsumentköplagen ). Avgörande 1999-12-21; 1999-4494

I juni 1998 köpte N en tröja i en butik. Tröjan såldes på realisation för 447,50 kr. Ordinarie pris var 895 kr. Efter första tvätten upptäckte N att det hade uppstått ett hål framtill på tröjan. Han reklamerade tröjan varvid butiken inledningsvis lovade att han skulle få välja en ny likvärdig tröja. Då detta inte visade sig vara möjligt betalade butiken tillbaka köpeskillingen på 447,50 kr. N ansåg dock att eftersom tröjan var behäftad med ett fel borde han ha rätt till hävning av köpet i kombination med skadestånd motsvarande mellanskillnaden mellan ordinarie priset och realisationspriset. K yrkade i första hand omleverans och i andra hand hävning av köpet i kombination med skadestånd.

Butiken bestred yrkandet och anförde att det hade gått ett halvår sedan inköpstillfället och att det var svårt att säga när hålet på tröjan faktiskt hade uppkommit. Trots detta godkände man reklamationen. Eftersom det inte var möjligt att erbjuda N en likvärdig tröja, återbetalades köpeskillingen på 447,50 kr. Något skäl för skadestånd ansåg man dock inte vara aktuellt i detta fall.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Det får anses ostridigt att den tröja som N köpte hos butiken är att betrakta som felaktig. Enligt butiken är det inte möjligt att erbjuda N en likvärdig felfri tröja, vare sig till nedsatt pris eller till ordinarie pris. I stället medger butiken att köpet hävs. N har därmed rätt att återfå erlagd köpeskilling, 447 kr 50 öre, mot att han återlämnar tröjan.

Tvisten i ärendet gäller emellertid om N därutöver har rätt till skadestånd, eftersom han inte kan köpa en annan likvärdig vara till samma pris.

Enligt 30 § konsumentköplagen (1990:932) är säljaren, om han har avlämnat en felaktig vara, skyldig att ersätta köparen för den förlust som denne lider på grund av detta. Det köprättsliga skadeståndets omfattning vid fel i varan regleras i 32 § konsumentköplagen. Säljarens skadeståndsskyldighet omfattar bl. a. ersättning för prisskillnad. Av 33 § konsumentköplagen framgår hur denna ersättning skall beräknas.

Med prisskillnad avses den fördyring som en köpare kan drabbas av om det efter hävning av köpet visar sig att han måste betala ett högre pris än det ursprungliga för att köpa en motsvarande vara. Det krävs inte att köparen har gjort ett ersättningsköp, s.k. täckningsköp, för att rätt till prisskillnadsersättning skall föreligga. Vid beräkningen av ersättning för prisskillnad kan man i stället göra en s.k. abstrakt beräkning, dvs. beräkna ersättningen på grundval av mellanskillnaden mellan gängse pris för varan och avtalat pris (prop. 1989/90:89 s. 137 f).

När det gäller en vara som har köpts på realisation eller under liknande former till ett starkt reducerat pris skall, vid beräkning av prisskillnaden, hänsyn tas till orsaken till att varans pris är nedsatt. Om prisnedsättningen är avsedd att utgöra en kompensation för att varan säljs som sekunda, t. ex. på grund av nån defekt, kan köparen inte göra gällande ett anspråk på ersättning för prisskillnad som tar sikte på en vara av fullgod kvalitet till ordinarie pris.

När det gäller den vanligaste typen av realisation, nämligen då säljaren av någon orsak vill minska ett för stort lager av fullgoda varor, har köparen dock rätt att beräkna ersättningen för prisskillnad på grundval av mellanskillnaden mellan det gängse ordinarie priset och det avtalade realisationspriset. Om köparen har möjlighet att skaffa en ersättningsvara till ett nedsatt pris, måste han dock välja det alternativet (prop. 1989/90: 89 s. 138).

Av det anförda framgår att N – då det kan antas vara omöjligt för honom att hitta en ersättningsvara av likvärdigt slag till samma nedsatta pris – har rätt att få skadestånd i form av prisskillnadsersättning. Det har inte gjorts gällande att tröjan såldes som defekt eller liknande. Som nämnts skall skadeståndet därför bestämmas till prisskillnaden mellan gängse pris för varan och det pris som konsumenten erlagt vid köpet. I avsaknad av närmare utredning om gängse pris finner nämnden att detta skäligen bör bestämmas till det tidigare gällande ordinarie priset för tröjan, dvs. 895 kr. N bör således ha rätt även till skadestånd med 447:50 kr.