ARN 1999-5604

Eftersom säljaren hade lämnat missvisande information ansågs köparen ha rätt att häva köpet.

Eftersom säljaren hade lämnat missvisande information ansågs köparen ha rätt att häva köpet. Avgörande 2000-02-08; 1999-5604

Den 29 juni 1999 köpte H en Mercedes 300, 1987 för 65 000 kr. I samband med provkörning av bilen efterfrågades det M-test som bilen genomgått genom bolagets försorg. M-testet kunde inte återfinnas. Säljaren uppgav dock att bilen var i gott skick och inget särskilt hade antecknats på M-testet. Endast några småsaker som skulle åtgärdas. Vid köpet efterfrågades återigen M-testet men inte heller nu kunde det förevisas trots löfte härom. Det visade sig att M-testet innehöll 18 st anmärkningar. H ansåg att bilen var i väsentligt sämre skick vid köpet än han haft fog att förvänta sig. H yrkade hävning av köpet.

Säljaren bestred yrkandet och anförde som grund för bestridandet att H haft bilen i tre månader vid reklamationstillfället och endast påtalat vissa fel. Vidare anförde säljaren att de fel som i M-testet klassats som R-fel skulle avhjälpas.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden finner det anmärkningsvärt att säljaren underlåtit att informera H om de fel som noterats i M-testet. Säljaren uppger att samtliga bilar M-testas. Det borde inte varit omöjligt att få fram en kopia av M-testet inför köpetillfället.

Enligt 19 § första stycket konsumentköplagen (1990:932) föreligger fel på varan om denna inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Hävning är den strängaste påföljden om en vara är felaktig. Hävning kan endast komma ifråga om säljaren inte förmått avhjälpa felet och felet dessutom är av väsentlig betydelse för köparen. Frågan om felets väsentlighet skall bedömas från köparens synpunkt, (prop. 1989/90:89 s. 127 ff). Nämnden anser det visat att H erhållit missvisande information om bilens skick inför köpet. Bilen får därmed anses vara behäftad med sådant väsentligt fel att han har rätt att häva köpet.

Vid hävning av ett köp skall enligt 44 § konsumentköplagen hänsyn tas till såväl den nytta som konsumenten har haft av den köpta varan som konsumentens rätt till ränta på köpeskillingen. Nämnden har inte erhållit någon redovisning avseende bilen användning sedan köpet. Av utredningen framgår dock att H vidtagit vissa åtgärder på bilen uppgående till ett inte ringa belopp. Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter finner nämnden att H:s rätt till ränta och ersättning för kostnader kan kvittas mot säljarens rätt till nyttoavdrag. H:s yrkande skall därför bifallas.