ARN 1999-6257

Efter det att en del av en båtmotor reparerats monterade konsumenten själv motordelen. Fråga om konsumentens ansvar vid fel.

Efter det att en del av en båtmotor reparerats monterade konsumenten själv motordelen. Fråga om konsumentens ansvar vid fel. Avgörande 1999-12-30; 1999-6257

P upptäckte hösten 1998 att det fanns vatten i oljan i växelhuset i hans båtmotor. Han kontaktade ett reparationsföretag (bolaget) för hjälp. Bolaget föreslog att han skulle montera loss växelhuset från motorn och lämna in det så kunde bolaget utföra reparationen under vintern.

P hämtade växelhuset i februari 1999. Han frågade om han skulle byta olja i växelhuset efter några timmar. Enligt bolaget behövdes inte det utan det räckte med det normala oljebytet efter säsongen. När växelhuset monterades på motorn kontrollerade han att oljepluggarna var dragna.

Första gången han använde motorn efter detta skakade båten till efter cirka 15 minuters körning och motorn gick upp i varv. Vid kontakt med bolaget råddes han att ta upp båten och kontrollera växelhusets oljeplugg. Det visade sig att växelhuset var helt tomt på olja. Växelhuset hade skurit.

När han lämnade in växelhuset för reparationen var olja påfylld. Han förväntade sig att det skulle återlämnas i samma skick eller att han skulle informeras om avvikelser. När han diskuterade saken med bolaget hävdade man att man alltid levererade växelhus utan olja. Han har talat med andra verkstäder. Samtliga dessa har uppgett att man alltid levererar växelhus med olja påfylld såvida växelhustypen inte medger detta. I sådana fall informeras kunden genom att en lapp fästs på detaljen. Bolaget har tidigare gjort en liknande reparation åt honom på en annan motor. Den gången fylldes olja på. När han påpekade detta fick han svaret: ”Då gjorde vi väl fel den gången”.

P yrkade skadestånd med 16 100 kr, varav 14 000 kr avsåg inköp av ett begagnat växelhus och resterande belopp avsåg utlägg samt 1 000 kr för förlorad semester.

Bolaget bestred yrkandet. Bolaget hade inte utfört någon renovering av växelhuset utan bara bytt en del delar. Av fakturan framgår att oljan har tappats av. Det framgår också att man inte har fyllt på olja eftersom kunden inte hade begärt det. Växelhus levereras alltid till kund utan olja. Det är ytterligare en del arbetsmoment som inte har utförts vilka det ankommer på den som monterar växelhuset att utföra. Detta hade P själv valt att utföra i detta fall. Han ansvarade därför själv för att alla arbetsmoment utfördes.

P genmälde att växelhuset levererades till honom som ett komplett, slutet system. Han ansåg därför inte att det fanns anledning att kontrollera vad som var gjort inom växelhusets väggar. Eftersom olja ingår som en del i detta slutna växelhus fanns ingen anledning för honom att kontrollera detta. Att han monterade loss och lämnade in bara växelhuset berodde på att bolaget uppmanade honom att göra så. Att efteråt påpeka att detta gjordes på hans eget ansvar tyckte han var bedrägligt.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Det kan konstateras att P valt att själv utföra av- och återmonteringen av växelhuset. Enligt nämndens praxis har det ansetts att den som på detta sätt valt att själv utföra ett kvalificerat arbete som normalt utförs av fackmän därmed också tar på sig ett ansvar för att han har den

erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra arbetet. I en fackmässig montering får anses ingå att kontrollera och fylla på olja i växelhuset. Av bolagets faktura framgår också att olja har tappats av när växelhuset lämnades in. Däremot finns ingen notering om att olja har fyllts på. Nämnden anser mot denna bakgrund att P:s yrkande inte kan bifallas.