ARN 2000-0632

På grund av bilens skick och att den endast hade kunnat användas under en månad gjordes vid hävning av köpet inte något nyttoavdrag (44 § konsumentköplagen).

På grund av bilens skick och att den endast hade kunnat användas under en månad gjordes vid hävning av köpet inte något nyttoavdrag ( 44 § konsumentköplagen ). Avgörande 2000-06-06; 2000-0632

I november 1999 köpte A en BMW av 1996 års modell för 155 000 kr av en bilfirma. En månads trafiksäkerhetsgaranti lämnades.

På väg från bilfirman upptäckte A att förarstolen inte gick att justera och att den blivit svetsad i fel läge. Två dagar efter köpet lämnades bilen in för M-test. Testen visade att bilen var behäftad med ett flertal fel. Bilen hade bl.a. varit krockskadad och därefter bristfälligt reparerad. A yrkade hävning av köpet och ersättning för kostnader med sammanlagt 4 884 kr.

Säljaren bestred yrkandena och anförde som grund för bestridandet att det inte fanns grund för hävning av köpet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 19 § första stycket konsumentköplagen (1990:932) föreligger fel på varan om denna inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Hävning är den strängaste påföljden om en vara är felaktig. Hävning kan endast komma ifråga om säljaren inte förmått avhjälpa felet och felet dessutom är av väsentlig betydelse för köparen. Frågan om felets väsentlighet skall bedömas från köparens synpunkt, (prop. 1989/90:89 s. 127 ff). Nämnden finner – med stöd av M-testet – det visat att bilen var behäftad med en rad fel och att bilen var i väsentligt sämre skick än vad A hade förväntat sig. Det framkom även att bilen varit krockskadad och därefter bristfälligt reparerad. Bilen får därmed anses vara behäftad med sådant väsentligt fel att A har rätt att häva köpet.

Vid hävning av ett köp skall enligt 44 § konsumentköplagen hänsyn tas till såväl den nytta som konsumenten har haft av den köpta varan som konsumentens rätt till ränta på köpeskillingen. Av utredningen framgår att köparen drygt en månad efter köpet ställde av bilen. A har även haft utgifter som på grund av felen på bilen blivit onyttiga. Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter finner nämnden att A haft så ringa nytta av bilen att han har rätt att få tillbaka hela köpeskillingen samt att han har rätt till ersättning för de kostnader som de lagt ut på bilen jämte ränta på samtliga belopp. A:s yrkanden skall således bifallas.