ARN 2000-3879

Vid köp av en värmepanna som säljaren installerar skall konsumentköplagen tillämpas på avtalet. Detta innebär att säljarens ansvar för fel preskriberas efter två år, 23 § tredje stycket konsumentköplagen.

Vid köp av en värmepanna som säljaren installerar skall konsumentköplagen tillämpas på avtalet. Detta innebär att säljarens ansvar för fel preskriberas efter två år, 23 § tredje stycket konsumentköplagen . Avgörande 2001-06-26; 2000-3879

M förvärvade under 1992 en elpanna av ett bolag. I maj 1997 havererade pannan på grund av att överslag och kortslutning hade ägt rum. Pannan reparerades av bolaget. I november 1999 havererade pannan igen av samma orsak. M åberopade att det antingen var fråga om en felaktig elpanna, felaktig reparation av elpannan eller en felaktig installation av elpannan och att felet omfattades av garantin. Han yrkade ersättning av bolaget med 9 969 kr jämte ränta.

Bolaget bestred yrkandet eftersom det varken föreleget fel i levererad vara, utförd installation eller reparationsarbete. Dessutom anförde bolaget att M inte hade reklamerat eventuella fel inom skälig tid utan först efter två år från leverans respektive reparation och att han reservationslöst hade betalat.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Högsta domstolen har funnit att konsumentköplagen skulle tillämpas på ett köp av värmepanna där säljaren enligt avtal även skulle installera varan hos köparen (jfr NJA 2001 s. 138). Högsta domstolen konstaterade att det var naturligt att avtalet fick avse köp mot bakgrund av att kostnaden för värmepannan var väsentligt högre än kostnaden för installationen samt att värmepannan även efter installationen var tämligen lätt att demontera och sålunda behöll sin identitet.

Nämnden finner med hänsyn till nämnda avgörandet att konsumentköplagen är tillämplig på M:s förvärv av värmepanna från bolaget och på bolagets installation av pannan. Att konsumentköplagen är tillämplig innebär att säljarens ansvar för fel enligt köpreglerna preskriberas efter två år, se 23 § tredje stycket konsumentköplagen. Då M förvärvade värmepannan 1992 har han förlorat rätten att gentemot säljaren åberopa att fel förelåg vid förvärvet eller installationen av värmepannan.

Bolaget utförde under maj 1997 reparation av den aktuella elpannan. M har gjort gällande att nämnda reparation var bristfälligt utförd mot bakgrund av att pannan i november 1999 gick sönder på nytt av samma orsak. Pannan har emellertid varit hel under cirka två och ett halvt år och nämnden finner tiden mellan reparationerna inte varit så kort att det endast av denna anledning finns skäl att anta att tjänsten varit bristfälligt utförd. Inte heller i övrigt har M visat att den reparation som utfördes av bolaget i maj 1997 var bristfällig. Hans yrkande skall därmed avslås.