ARN 2000-6477

Säljaren åtgärdade ett fel under garantitiden genom att sätta in en ny reservdel. Efter garantitidens utgång konstaterades det att den nya reservdel var defekt. Genom en analog tillämpning av 20 § konsumentköplagen fick konsumenten ersättning för den defekta delen.

Säljaren åtgärdade ett fel under garantitiden genom att sätta in en ny reservdel. Efter garantitidens utgång konstaterades det att den nya reservdel var defekt. Genom en analog tillämpning av 20 § konsumentköplagen fick konsumenten ersättning för den defekta delen.

Avgörande 2001-02-20; 2000-6477

A köpte den 26 augusti 1996 en Pontiac och fick tre års garanti. Den 3 augusti 1999 lämnade A in bilen för 7500-milaservice hos säljaren. Vid servicen byttes vattenpumpen ut eftersom den läckte. Bytet gick på garantin. Vid 9 000-milaservice, vilken utfördes av annan firma i april 2000, fick A besked om att vattenpumpen läckte. Säljaren ville inte ersätta detta då man inte lämnade någon garanti på saker som byts genom treårsgarantin. A yrkade att säljaren skulle stå för byte av vattenpumpen eftersom tre års garanti lämnats vid köpet.

Säljaren bestred yrkandet eftersom det inte lämnas garanti på delar som bytts under garantitiden.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen framgår att den vattenpump som säljaren bytt ut inte hållit mer än åtta månader. Bolaget har meddelat att det inte lämnas någon garanti på delar som byts genom treårsgarantin.

Enligt 20 § konsumentköplagen (1990:932) gäller, för det fall felet inte omfattas av en utfästelse som säljaren lämnat, att säljaren svarar för fel som fanns när köparen tog emot varan även om felet visar sig först senare. Denna bestämmelse får anses vara analogt tillämplig även i fall som det nu aktuella, där näringsidkaren till fullgörande av en garantiutfästelse monterar en reservdel som ersättning för en defekt del.

Av utredningen framgår att reklamationen gjorts inom två år från det att vattenpumpen bytts. Nämnden anser att en vattenpump bör hålla mer än åtta månader och finner det mer sannolikt att felet beror på ett ursprungligt fel än att det beror på något annat. A:s yrkande skall därför bifallas.