ARN 2000-6503

Ett avtal om tidsdelat boende (time share) ansågs ha ingåtts av konsumenter i deras egenskap av resenärer när de träffade avtalet under en semesterresa i Spanien. Rättsskyddsmomentet i deras hemförsäkring omfattade därför en tvist som rörde avtalet.

Ett avtal om tidsdelat boende (time share) ansågs ha ingåtts av konsumenter i deras egenskap av resenärer när de träffade avtalet under en semesterresa i Spanien. Rättsskyddsmomentet i deras hemförsäkring omfattade därför en tvist som rörde avtalet. Avgörande 2001-04-27; 2000-6503

I oktober 1999 ingick makarna D avtal med ett time-sharingföretag på Teneriffa om en lägenhet. Därefter uppstod det en tvist med säljaren. Makarna D anlitade då en norsk advokatfirma som ombud och begärde ersättning för detta ur sin hemförsäkrings rättsskyddsmoment. Försäkringsbolaget avböjde att utge ersättning. Makarna D yrkade således att hemförsäkringens rättskyddsmoment ska gälla för en rättstvist angående ett i Spanien ingånget avtal.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet eftersom anspråket på försäkringsersättningen inte hade sin grund i något som inträffat inom försäkringens giltighetsområde Norden.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Tvisten i ärendet gäller frågan huruvida rättsskyddet i makarna Ds hemförsäkring gäller för en tvist om ett avtal om tidsdelat boende som har ingåtts på Teneriffa.

Försäkringsbolaget har motsatt sig makarna Ds yrkande med hänvisning till att grunden för anspråket, ingåendet av avtalet om tidsdelat boende, har inträffat i Spanien och att tvisten inte kan sägas gälla makarna i deras egenskap av resenärer.

Enligt bolagets försäkringsvillkor för Hem & Villa punkten C 16 skall i fråga om rättsskydd i hemförsäkringen anspråket ha sin grund i något som har inträffat inom försäkringens giltighetsområde. Giltighetsområdet regleras i punkten A 1. Enligt denna punkt gäller försäkringen inom Norden. Vid resa gäller försäkringen dessutom i hela världen under de första 45 dagarna av resan räknat från avresedagen från hemorten i Sverige. Enligt punkten C 10 gäller rättskyddet i hemförsäkringen för den försäkrade i dennes egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet. Utanför Norden gäller försäkringen enligt samma villkorspunkt för den försäkrade endast i dennes egenskap av resenär.

I ärendet är ostridigt att grunden för anspråket har inträffat i Spanien. I ärendet är inte ifrågasatt att grunden för anspråket har uppkommit under resa som omfattas av försäkringens giltighetsområde enligt punkten A 1 i försäkringsvillkoren.

Den fråga som nämnden har att pröva är därför om tvisten när det gäller avtalet om tidsdelat boende har uppkommit i makarna Ds egenskap av resenärer. Avgörande för denna fråga är om en tvist av nu aktuellt slag är av icke ovanligt slag eller av icke ovanlig omfattning för en resenär.

Vid sin bedömning av denna fråga beaktar nämnden följande. Avtal om tidsdelat boende är en förhållandevis ny företeelse, som dock förekommer i allt större omfattning. I allmänhet marknadsförs sådana avtal på turistorter där målgruppen är semesterresenärer som befinner sig på dessa orter. Inom EU är tvister som rör tidsdelat boende några av de mest vanligt förekommande gränsöverskridande konsumenttvisterna. Sådana avtal är också föremål för gemenskapslagstiftning.

Nämnden anser med hänvisning till det anförda att tvister avseende avtal om tidsdelat boende numera får anses vara av inte ovanligt slag för en resenär och att sådana tvister därför får anses ha uppkommit i de försäkrades egenskap av resenärer. Makarna Ds yrkande skall därför bifallas.

Två ledamöter ansåg med följande motivering att yrkandet inte borde ha bifallits:

Vi bedömer att tvisten inte uppkommit i makarna Ds egenskap av resenärer. Ett avtal om framtida boende, som ett timeshareavtal innebär, är inte ett sådant avtal som en person i egenskap av resenär typiskt ingår. Rättsskyddsförsäkringen gäller därför inte för dem för den aktuella tvisten.