ARN 2000-6719

En tvist mellan en av de före detta makarna och en tredje part angående skevdelning vid bodelning ansågs inte ha direkt samband med makarnas äktenskapsskillnad. Rättsskyddsförsäkringen omfattade därför tvisten.

En tvist mellan en av de före detta makarna och en tredje part angående skevdelning vid bodelning ansågs inte ha direkt samband med makarnas äktenskapsskillnad. Rättsskyddsförsäkringen omfattade därför tvisten. Avgörande 2001-06-26; 2000-6719

A stämdes av ett konkursbo. Konkursboet gjorde gällande att den bodelning som förekommit mellan makarna i samband med äktenskapsskillnaden medfört en skevdelning och att det sålunda förelåg rätt enligt äktenskapsbalkens regler för kreditgivaren att kräva A på den aktuella fordran. A yrkade hos nämnden att få ianspråktaga försäkringen inom rättsskyddsförsäkringens ram då det aktuella kravet inte hade något som helst samband med den äktenskapsskillnad som förevarit parterna emellan.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet eftersom försäkringen inte gällde för tvist som hade samband med äktenskapsskillnad eller frågor som aktualiseras i anslutning till denna.

Nämnden gjorde följande bedömning:

A har gjort gällande att hon blivit stämd av en fordringsägare till sin före detta make, att det gjorts gällande att den bodelning som förekommit parterna emellan i samband med äktenskapsskillnaden medfört en skevdelning, att det förelegat rätt enligt äktenskapsbalkens regler för kreditgivaren att kräva henne på den aktuella fordran och att bolaget vägrat att låta henne få ta rättsskyddsförsäkringen i anspråk för denna tvist.

Rättsskyddsförsäkringen gäller enligt villkoren inte för tvist som har samband med äktenskapsskillnad eller frågor som aktualiseras i sådant sammanhang. Det räcker alltså med att det bara föreligger ett samband mellan tvisten och äktenskapsskillnaden för att försäkringen inte skall kunna tas i anspråk.

Nämnden konstaterar att syftet med den aktuella begränsningen i rättsskyddsförsäkringen måste anses vara att undanta sådana tvister från försäkringens omfattning som vid äktenskapsskillnad aktualiseras mellan makarna, t.ex. vårdnad, underhåll, bodelning och äganderätt. I förevarande fall saknas ett direkt samband med äktenskapsskillnaden och den aktuella tvisten. Frågan har alltså inte aktualiserats vid äktenskapsskillnaden. Därtill kommer att den aktuella tvisten inte är mellan f.d. makarna utan mellan A och en tredje man. Mot bakgrund av det sagda finner nämnden att bolaget inte är berättigat att enligt det åberopade undantaget i villkoren avböja begäran om rättsskydd.