ARN 2000-7069

Säljaren svarar för att uppgifter i serviceboken är korrekta. När en uppgift om byte av kamrem visade sig felaktig svarade följaktligen säljaren för felet (16 § konsumentköplagen).

Säljaren svarar för att uppgifter i serviceboken är korrekta. När en uppgift om byte av kamrem visade sig felaktig svarade följaktligen säljaren för felet ( 16 § konsumentköplagen ). Avgörande 2001-02-20; 2000-7069

P köpte en Volvo årsmodell 1995 i februari 2000. Mätarställningen var vid leveransen 18 200 mil. I oktober då bilen hade gått 19 516 mil gick kamremmen av. Enligt en uppgift i serviceboken skulle kamremmen ha bytts ut i mars 1999 vid 15 937 mil. Uppgiften visade sig vara felaktig. Kamremmen diskuterades i samband med köpet. P yrkade ersättning för halva reparationskostnaden, 6 441 kr.

Säljaren bestred yrkandet eftersom det inte förelåg någon anledning att ifrågasätta uppgifterna i serviceboken i samband med försäljningen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 16 § första stycket konsumentköplagen (1990:932) skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Enligt tredje stycket samma paragraf skall varan anses felaktig om den avviker från vad som föreskrivs i första stycket eller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Enligt 20 § första stycket samma lag skall frågan om en vara är felaktig bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.

I ärendet är klarlagt att kamremmen vid leveransen av bilen inte var utbytt trots att det enligt uppgift i serviceboken skulle ha skett. Till följd härav finner nämnden att bilen vid leveransen varit behäftad med ett fel i köprättslig mening. Det saknar därvid betydelse om säljaren känt till felet eller ej. P:s yrkande skall därför bifallas.