ARN 2000-7421

Rätt till ersättning eller prisavdrag vid försening vid tågresa har ansetts uttömmande reglerat i SJ:s Normalvillkor i järnvägstrafik.

Rätt till ersättning eller prisavdrag vid försening vid tågresa har ansetts uttömmande reglerat i SJ:s Normalvillkor i järnvägstrafik. Avgörande 2001-05-09; 2000-7421

N, som bodde i Örebro och arbetade i Strängnäs, åkte dagligen tåg mellan de två orterna. Han betalade resorna månadsvis. Under månaderna juni, juli och augusti 2000 var tåget vid flera tillfällen försenat, vilket ledde till olägenheter för N. Han kom för sent till sitt arbete, tid som han måste arbeta in. Han missade flera inbokade möten. Han förlorade också fritid eftersom han kom hem senare än beräknat. Merparten av förseningarna låg mellan 4 och 15 minuter. N hävdade att tjänsten enligt konsumenttjänstlagens regler hade varit felaktig. Han yrkade därför ett prisavdrag på månadskortet med 25 procent för de aktuella månaderna.

SJ bestred yrkandet och åberopade att konsumenttjänstlagen inte var tillämplig. För avtalet gällde i stället SJ:s normalvillkor. Enligt tillämpliga bestämmelser i normalvillkoren kunde ersättning inte utgå.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden konstaterar att för resor av aktuellt slag gäller de ”Normalvillkor i järnvägstrafik” som tillkommit genom en överenskommelse mellan Konsumentverket och Statens Järnvägar (SJ). Dessa reglerar på ett uttömmande sätt under vilka förutsättningar en resenär har rätt till ersättning eller återbetalning av erlagd biljettavgift. De villkor som närmast är tillämpliga finns under punkten 9.5. Nämnden kan inte finna att de förseningar som redovisats i ärendet varit så omfattande att företagna resor kan anses ha blivit helt utan värde för N (punkt 9.5 a) eller att det periodiska kortet han köpt kunnat utnyttjas endast för så få resor att den normala biljettkostnaden för dessa resor skulle ha understigit kostnaden för kortet (punkt 9.5 b).

N:s yrkande kan därför inte bifalls.

Nämnden var inte enig. Två ledamöter ansåg att N:s yrkande borde bifallas och gjorde följande bedömning:

Vi anser att konsumenttjänstlagen (1987:716) analogivis bör vara utgångspunkt för bedömningen.

Resenärer har rätt att räkna med att tjänsten håller en viss grundläggande kvalité. Det är ostridigt att brister förekommit i tågtrafiken på sträckan Örebro – Strängnäs under slutet av juni, hela juli och början av augusti. Bristerna har bestått i upprepade och stundtals kraftiga förseningar.

SJ har i tidtabellen angivit en viss turtäthet som inte upprätthållits.

Någon specifik varning för driftstörningar på Svealandsbanan under den aktuella tiden har företaget inte heller lämnat. N har köpt ett periodkort för viss angiven sträcka (Örebro – Strängnäs). Det måste ha stått klart för SJ att det för N var viktigt att trafiken höll det som tidtabellen utlovade, i vart fall i fråga om turtäthet och restidens längd. Enstaka avvikelser från tidtabellen måste en resenär acceptera. Resenären har dock drabbats av trafikstörningar som enligt vår uppfattning varit så allvarliga att de bör anses som fel i tjänsten.

Den påföljd som bör komma i fråga är prisavdrag. Detta bör enligt vår mening skäligen bestämmas till 25 % av priset för periodkortet.