ARN 2000-7511

Nämnden är behörig att pröva tvister om riksfärdtjänst. Kommunen ansågs vara skyldig att ersätta merkostnader när färdtjänsttaxin inte kom.

Nämnden är behörig att pröva tvister om riksfärdtjänst. Kommunen ansågs vara skyldig att ersätta merkostnader när färdtjänsttaxin inte kom. Avgörande 2001-06-08; 2000-7511

R beställde i förväg en taxi från färdtjänstbolaget för att åka från Landvetter till sin bostad. Hans flyg var dock sex timmar och 45 minuter försenat och ingen riksfärdtjänsttaxi fanns på plats. Han tvingades åka hem med en vanlig taxi. Det ålåg taxibolaget vilket Han yrkade därför ersättning för den merkostnad för resan med den vanliga taxin med 535 kr eftersom det taxibolag som färdtjänstbolaget hade anlitat var skyldig att kontrollera om flyget var försenat.

Färdtjänstbolaget yrkade i första hand att nämnden skulle avvisa ärendet då tjänsten var en kommunal service. I andra hand bestred bolaget Rs yrkande då man inte hade ingått något avtal med R. Han hade att rikta sina krav mot kommunen som beviljade honom riksfärdtjänsten.

Kommunen bestred yrkandet då riksfärdtjänsten var en kommunal service. Kommunen hade endast ett förvaltningsrättsligt förhållande till R. Rs rätta motpart var färdtjänstbolaget eller flygbolaget med vilka han hade ett civilrättsligt avtal.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Inledningsvis konstaterar nämnden att riksfärdtjänsten är finansierad till den största delen med allmänna medel, men att den riksfärdtjänstberättigade betalar en viss del av kostnaden för varje resa själv. Ett kommunalt beslut har fattats att bevilja den riksfärdtjänstberättigade riksfärdtjänsten. Högsta domstolen har fastställt att allmän domstol är behörig att pröva en tvist om återbetalning av avgifter för kommunal barnomsorg (se NJA 1998 s. 656) med motiveringen att rättsförhållandet mellan vårdnadshavaren och kommunen innehåller både en offentligrättslig del med inslag av myndighetsutövning och en privaträttslig del. Inom den senare kan parterna träffa ömsesidigt förpliktigande avtal. Nämnden finner med stöd av Högsta domstolens dom och likheterna mellan den kommunala barnomsorgen och riksfärdtjänsten att nämnden är behörig att pröva den aktuella tvisten om riksfärdtjänst.

Fråga i ärendet är då huruvida tjänsten ska anses vara felaktig. Av utredningen i ärendet framgår att färdtjänsttaxin var beställt till klockan 23.00 den 21 oktober 2000, men att Rs flyg på grund av en försening anlände först ca sju timmar senare. Det är enligt nämndens mening uteslutet att taxin skulle ha väntat, men ifrågasätter varför Rs inte skulle vara berättigad till ersättning för den vanliga taxiresan han var tvungen att företa. Kommunen har som beställare av taxiresan från Riksfärdtjänst inte uppställt några riktlinjer för vad taxibolaget ska vidtaga för åtgärder vid försenade kollektiva färdmedel. Med hänsyn till att den färdtjänstberättigade i allmänhet torde lida av fysiska och/eller psykiska funktionshinder finner nämnden det anmärkningsvärt att kommunens beslut om färdtjänst inte gäller i händelse av att kollektiva färdmedel är försenade. Då R skulle ha betalat en inte helt oansenlig del av riksfärdtjänstresan får han enligt nämndens mening anses ha ingått ett avtal med kommunen om dem aktuella färdtjänstresan. Hans yrkande mot kommunen skall därför bifallas.