ARN 2001-1400

En bank fick ett betalningsuppdrag via fax avseende en time-share lägenhet. Banken kontrollerade uppdraget med betalningsmottagaren. Detta ansågs inte vara tillräckligt när kontohavaren invände att betalningsuppdraget var förfalskat.

En bank fick ett betalningsuppdrag via fax avseende en time-share lägenhet. Banken kontrollerade uppdraget med betalningsmottagaren. Detta ansågs inte vara tillräckligt när kontohavaren invände att betalningsuppdraget var förfalskat. Avgörande 2001-07-09; 2001-1400

M fick ett meddelande om att 19 000 kr hade betalats ut från hans bankkonto. Efter kontakt med banken fick han uppgiften att betalningen hade gjorts till en bank i Spanien. Underlaget för överföringen var ett faxmeddelande. Det är inte han som har skickat faxmeddelandet, utan det är fråga om en förfalskning. Banken har inte försökt kontakta honom för att kontrollera uppdraget. Han yrkade att beloppet skulle återbetalas eftersom banken inte har förvissat sig om uppdragets äkthet.

Banken bestred yrkandet. Banken fick ett betalningsuppdrag via fax. I meddelandet gavs banken i uppdrag att föra över 19 000 kr till ett företag i Spanien. Uppdragsgivare angavs vara M. Till betalningsuppdraget bifogades en kopia av hans legitimation. Företaget i Spanien bekräftade underskriftens riktighet och angavs att betalningen avsåg en time-share lägenhet. Legitimation och hans adress kontrollerades, därefter genomfördes utbetalningen. Banken har således säkerställt att betalningsuppdraget behörigen har varit undertecknat av Max Erikson.

Nämnden gjorde följande bedömning:

I ärendet har M invänt att han inte har lämnat något betalningsuppdrag och att det inte är han som har undertecknat faxmeddelandet. Vid sådan invändning har banken enligt rättspraxis (se bl.a. rättsfallet NJA 1976 s. 667) bevisbördan för att handlingen inte är förfalskad.

Av bankens egna uppgifter framgår att banken när den fick faxmeddelandet fann anledning att göra kontroller av behörigheten, varvid banken konstaterade att uppgifterna om M:s adress stämde. Dessutom kontaktade banken betalningsmottagaren som bekräftade uppdraget. Däremot försökte såvittt framgår av uppgifterna i ärendet banken inte kontakta M. Utöver de kontrollåtgärder som gjordes har banken också hänvisat till en handling som uppges vara en kopia av Ms legitimation.

De kontrollåtgärder som banken har vidtagit kan inte anses tillräckliga i den förevarande situationen. Om osäkerhet råder om ett betalningsuppdrag är det normalt sett inte en tillräcklig åtgärd att kontakta betalningsmottagaren. På grund härav och då varken de uppgifter som finns i ärendet eller den åberopade kopian av legitimationshandlingen ger stöd för att det är M som har undertecknat betalningsuppdraget anser nämnden att banken inte har uppfyllt sin bevisbörda. Ms yrkande skall därför bifallas.