ARN 2001-1410

Efter omleverans har en konsument rätt att anmärka på fel i den nya varan inom två år från tidpunkten för omleveransen.

Efter omleverans har en konsument rätt att anmärka på fel i den nya varan inom två år från tidpunkten för omleveransen. Avgörande 2001-06-18; 2001-1410

L köpte ett par skor i juni 1998 för 398 kr. Efter ett års användning gick sulan av. Han fick ett par nya skor av säljaren. I januari 2001 gick även dessa skor sönder på samma sätt. Denna gång godtog inte säljaren reklamationen. L vände sig till nämnden för att få köpet hävt.

Säljaren motsatte sig yrkandet. Han anförde att reklamationen skett för sent och menade att reklamationstiden skall räknas från inköpsdatumet, dvs. juni 1998.

Nämndens gjorde följande bedömning:

I ärendet är ostridigt att den utbytta skons sula gått av på samma sätt som den ursprungliga skon. Tvisten i ärendet gäller i stället om L har förlorat sin rätt att reklamera med hänsyn till att köpet skedde för mer än två år sedan.

När en säljare efter reklamation har levererat en ny vara och det visar sig föreligga ett fel i den nya varan åligger det konsumenten att inom skälig tid anmäla detta till säljaren. Enligt den proposition som ligger till grund för konsumentköplagen utgör en sådan anmälan inte en reklamation i konsumentköplagens mening, och den kan därför göras efter den i 23 § tredje stycket konsumentköplagen föreskrivna preskriptionstiden. Enligt vad som också uttalades i propsitionen bör emellertid tvåårsregeln ges en analog tillämpning såtillvida att anmärkningar måste göras inom två år från omleveransen (prop. 1989/90:89, s. 123, jfr även Ramberg, Köplagen, 1995, s. 391 f. och Herre, Konsumentköplagen, 1999, s. 276 f.).

L har inom två år från omleveransen anmält fel på skorna. Han har därför rätt att göra gällande fel i de omlevererade skorna. Med beaktande av den nytta han får anses ha haft av skorna bör han få tillbaka skäliga 100 kr av vad han har betalat.