ARN 2001-1967

En köpare av en importerad bil har fog att räkna med att få upplysningar av säljaren om försäkringsbolagens krav rörande märkning av fönster och låsbyte samt om skrotningsavgift. Avsaknad av sådana upplysningar kan utgöra fel (16 § konsumentköplagen).

En köpare av en importerad bil har fog att räkna med att få upplysningar av säljaren om försäkringsbolagens krav rörande märkning av fönster och låsbyte samt om skrotningsavgift. Avsaknad av sådana upplysningar kan utgöra fel ( 16 § konsumentköplagen ). Avgörande 2001-11-16; 2001-1967

A köpte en begagnad importbil av 1993 års modell. Kort efter köpet uppstod några fel på bilen som säljaren åtog sig att avhjälpa. Det framkom efter köpet att A var tvungen att byta lås, märka rutorna och betala skrotningsavgift eftersom det var en importbil. A yrkade ersättning med totalt 11 966 kronor för reparationskostnaderna och för kostnaderna som uppkom på grund av att bilen var importerad.

Säljbolaget bestred yrkandena och anförde som grund för bestridandet att företaget sålt bilen för en privatpersons räkning och att endast anmärkningar från Bilprovningen skulle åtgärdas. Därutöver hade inga garantier lämnats på bilen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden finner att omständigheterna i ärendet utvisar att säljbolaget har förmedlat försäljningen av bilen för P:s räkning. Till följd härav är säljbolaget enligt 1 § andra stycket konsumentköplagen(1990:932) tillsammans med P ansvarigt för P:s skyldigheter enligt den lagen.

Nämnden finner det genom vad som framkommit i ärendet övervägande sannolikt att felen på fönsterhissarna och mellandämparen har funnits redan vid köpet. A är därför berättigad till att av säljbolaget få ersättning för vad det kostat att få dessa fel avhjälpta. Hennes yrkande i denna del bör därför bifallas.

Genom vad som framkommit i ärendet får anses visat att säljbolaget inte informerat A om skrotningsavgiften och om att försäkringsbolagen kräver att vissa åtgärder vidtas med importerade bilar innan bolagen är beredda att meddela försäkring för sådana bilar.

Enligt 16 § konsumentköplagen skall varan anses felaktig bl.a. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som säljaren kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Nämnden finner att försäkringsbolagens åtgärdskrav beträffande importerade bilar samt skyldigheten för ägaren att betala skrotningsavgift för en sådan bil är att anse som sådana förhållanden rörande varans användning som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Säljbolaget anger i sin marknadsföring att bolaget sysslar bl.a. med import av bilar. Säljbolaget borde därför enligt nämndens mening i bolagets egenskap av professionell bilimportör ha känt till försäkringsbolagens krav och skyldigheten att betala skrotningsavgiften. Säljbolagets underlåtenhet att upplysa A om dessa krav och avgiften måste antas ha inverkat på hennes vilja att köpa bilen för det pris som överenskoms. Till följd av vad som nu anförts skall varan anses felaktig. A är därför berättigad till ersättning av säljbolaget för vad det kostat att få felen avhjälpta. Hon skall därför av bolaget få betalt för skrotningsavgiften samt för det låsbyte och den märkning av fönsterrutorna som försäkringsbolagen ställt krav på. Hennes yrkanden i dessa delar skall därför bifallas.