ARN 2001-2347

En säljare som inför ett avhjälpande vill undersöka ett fel på en bil kan inte kräva att köparen skall ombesörja en omfattande transport av bilen utan måste i stället själv vara aktiv för att behålla rätten att avhjälpa felet.

En säljare som inför ett avhjälpande vill undersöka ett fel på en bil kan inte kräva att köparen skall ombesörja en omfattande transport av bilen utan måste i stället själv vara aktiv för att behålla rätten att avhjälpa felet. Avgörande 2001-11-14; 2001-2347

G köpte en bil som hade gått 16 600 mil. Han fick ingen garanti. Bilen gick hårt och lät mycket men säljaren påstod att dessa motorer skulle låta så. Efter knappt tusen körda mil lämnade G in bilen för genomgång hos ett annat bolag. Det visade sig att toppen och femmans kolv var spruckna. När han reklamerade felet hos säljaren krävde denne att G skulle köra bilen till säljaren, en resa tvärs genom Mellansverige. Detta var omöjligt då risken för totalhaveri på motorn var stor. Säljaren vägrade undersöka bilen på plats hos G. Efter flera kontakter med säljaren beslutade G att låta reparera bilen. G yrkade hos nämnden ersättning för reparationskostnaden.

Säljaren bestred yrkandet och anförde bl.a. att de inte beretts tillfälle att vare sig bedöma eller avhjälpa felet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden finner genom vad som framkommit i ärendet klarlagt att bilen vid köpet var behäftad med ett allvarligt fel samt att G reklamerade felet omgående.

Enligt 27 § konsumentköplagen (1990:932) måste säljaren, när köparen reklamerar ett fel, utan uppskov erbjuda sig att avhjälpa felet. Nämnden finner att säljbolaget inte har varit tillräckligt aktivt för att undersöka felet och ta ställning till vad bolaget skulle göra med anledning av köparens reklamation. Någon rätt för bolaget att kräva att köparen skulle frakta bilen till bolaget för att bolaget skulle hos sig få undersöka felet finns inte. Det har i stället ålegat bolaget att självt vara aktivt för att åstadkomma att bolaget utan uppskov kunde ta ställning till köparens reklamation. Med hänsyn till vad som nu angivits finner nämnden att säljbolaget har förlorat sin rätt att få avhjälpa felet.

G har yrkat ersättning för kostnaden för att avhjälpa felet genom reparation. Nämnden finner att han, sedan säljbolaget förlorat sin rätt att avhjälpa felet, är berättigad till sådan ersättning av bolaget.

G har låtit utföra reparationen på annan verkstad. Nämnden finner den utförda reparationen nödvändig och kostnaden härför skälig.

Till följd av vad som nu anförts finner nämnden att G:s yrkande skall bifallas.