ARN 2001-3508

Konsumenten har befriats från övertrasseringsavgift i samband med bankomatuttag då det enligt utfästelse inte skulle vara möjligt att övertrassera kontot.

Konsumenten har befriats från övertrasseringsavgift i samband med bankomatuttag då det enligt utfästelse inte skulle vara möjligt att övertrassera kontot. Avgörande 2001-12-20; 2001-3508

När E gjorde ett bankomatuttag upptäckte han att uttag som han inte ville kännas vid hade gjorts. Uttagen hade dessutom medfört att hans konto hade övertrasserats och att han hade debiterats en övertrasseringsavgift på 90 kr. Enligt de besked han fick när han skaffade kortet skulle uttag och kortköp endast kunna göras on-line. Det skulle därmed vara omöjligt att övertrassera kortet. E – som under ärendets gång accepterat bankens utredning avseende de uttag han ifrågasatt – yrkade återbetalning av det övertrasserade beloppet och övertrasseringsavgiften.

Banken bestred yrkandet. Den tekniska utredningen visade att E:s kort hade använts vid uttagen. Att uttag kunnat ske trots att kontot saknade täckning berodde på en viss teknisk eftersläpning av bokningarna av uttag. Banken hävdade dock att kontohavaren själv har att svara för att det vid varje uttag finns täckning på kontot.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av den tekniska utredningen framgår att E:s kort har använts vid uttagen och att några felslag inte har skett vid inmatning av den personliga koden. Det har inte kommit fram något som tyder på att uttagen har gjorts av någon obehörig person, en slutsats som också E synes acceptera genom att han under ärendets handläggning uppgivit sig godta den tekniska utredningen.

E har emellertid vidhållit att han inte bör stå för det belopp varmed hans konto har övertrasserats samt för den avgift som föranletts av övertrasseringen. Han har uppgivit att anledningen till att valde just det aktuella kontokortet var att han av banken informerats om att uttag endast kan göras efter kontroll att det finns täckning på kontot. Banken har inte bestritt denna uppgift. Nämnden utgår därför i sin bedömning från att så har varit fallet.

I kontovillkoren sägs (punkt 8) att om brist uppkommer på kontot är kontohavaren skyldig att omedelbart täcka den och att överdrag dessutom föranleder en särskild avgift. Fråga uppkommer därför om banken kan göra gällande villkoret, när banken får anses ha utfäst att överdrag inte skulle kunna göras på kontot.

Av utredningen i ärendet framgår att E den 12 mars 2001 har gjort det uttag som föranledde överdraget på 487 kr 06 öre. Han har erhållit pengarna och därvid genast fått besked om överdraget. Han kan därför inte anses ha varit i god tro, om eller när han konsumerade beloppet. Han bör därför vara skyldig att återbetala detta belopp till banken i enlighet med det aktuella villkoret.

Fråga återstår då om han därutöver skall vara skyldig att betala övertrasseringsavgiften. Vid bedömningen av denna fråga beaktar nämnden att E:s kontokort enligt utfästelse från banken inte skulle kunna föranleda överdrag på kontot och att anledningen till att detta likväl skedde berodde på omständigheter som legat under bankens kontroll. Nämnden finner med hänsyn till dessa förhållanden att det skulle vara oskäligt att tillämpa villkoret om övertrasserings– avgift. Det bör därför lämnas utan avseende. Banken bör därför ersätta E med 90 kr för den debiterade övertrasseringsavgiften.