ARN 2001-5342

Dröjsmål på grund av produktionsfel medför inte att en säljare befrias från skadeståndsskyldighet. Säljaren befrias inte heller från skadeståndsskyldighet för prestationshinder som har inträffat först efter det att han råkat i dröjsmål.

Dröjsmål på grund av produktionsfel medför inte att en säljare befrias från skadeståndsskyldighet. Säljaren befrias inte heller från skadeståndsskyldighet för prestationshinder som har inträffat först efter det att han råkat i dröjsmål. Avgörande 2002-02-28; 2001-5342

A beställde i mitten av maj 2001 en ny Peugeot med en leveranstid på fyra till sex veckor. Bilen kom att levereras först i slutet av augusti samma år. A yrkade skadestånd för de reparationer han låtit vidta på sin gamla bil efter det att säljaren kommit i dröjsmål.

Säljbolaget bestred yrkandet och anförde att det var omständigheter utanför bolagets kontroll som orsakade leveransförseningen.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Det är ostridigt att den ifrågavarande bilen levererades för sent. Dröjsmålet med leveransen var betydande.

Bolaget har invänt att det var omständigheter utanför dess kontroll som orsakade dröjsmålet. I 14 § första stycket konsumentköplagen (1990:932) anges att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde ha förväntas räkna med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. I andra stycket i samma paragraf anges vidare att om dröjsmålet beror på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, säljaren är fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Såvitt har framkommit i ärendet skulle bilen ha levererats i början av juli 2001. A har uppgivit att bolaget då meddelade honom att bilen skulle bli försenad på grund av ett produktionsfel. Av hans anmälan framgår att denna uppgift senare visat sig vara felaktig. Bolaget har över huvud taget inte berört frågan om ett eventuellt produktionsfel som orsak till förseningen. Nämnden vill emellertid påpeka att ett sådant fel inte befriar säljaren från skadeståndsansvar (se prop. 1989/90:89 s. 87). Följaktligen förelåg dröjsmål som bolaget har att svara för redan i början av juli 2001.

När den för A avsedda bilen levererats till bolaget i slutet av juli blev den stulen på bolagets parkering, varvid leveransen försenades ytterligare. Ett prestationshinder som har inträffat först efter det att säljaren har råkat i dröjsmål medför emellertid inte befrielse från skadeståndsskyldighet (prop. 1989/90:89 s. 89). Nämnden finner mot bakgrund av vad som nu har anförts att bolaget har att svara för den skada som A har lidit på grund av bolagets dröjsmål.

A har yrkat skadestånd för de kostnader som uppstod när han lät reparera sin gamla bil. Av de fakturor som han har givit in framgår att kostnaderna uppstod den 13, 17 och 31 juli 2001, dvs. efter det att bolaget kom i dröjsmål. Enligt nämndens bedömning har dessa reparationer inte höjt hans gamla bils värde i någon nämnvärd omfattning. Reparationerna synes ha varit nödvändiga för att han skulle ha tillgång till en fungerande bil. Nämnden bedömer kostnaderna för reparationerna som skäliga. Till följd av detta bör bolaget ersätta honom för dessa kostnader. Hans yrkande bör således bifallas.