ARN 2001-5681

Rättsskydd. Uppdrag utan arvode som styrelseledamot i en förening anses inte vara förvärvsverksamhet.

Rättsskydd. Uppdrag utan arvode som styrelseledamot i en förening anses inte vara förvärvsverksamhet. Avgörande 2001-12-21; 2001-5681

W har haft ett fritidsuppdrag som styrelseordförande i en idrottsförening. Han har inte fått något arvode eller annan ersättning för uppdraget. W yrkade att han skall beviljas rättsskydd, eftersom tvisten med staten angående ställföreträdaransvar för idrottsföreningens obetalda skatter m.m. inte uppkommit i förvärvsverksamhet.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och åberopade undantaget i villkoren för tvister som har samband med ”annan förvärvsverksamhet”. W har haft ett stadigvarande uppdrag av viss betydelse. Det saknar enligt bolaget betydelse att han inte har haft några inkomster för uppdraget.

Nämndens bedömning:

W har yrkat att han beviljas rättskydd i en tvist med staten angående ställföreträdaransvar för obetalda skatter m.m. som debiterats en idrottsförening där han var oavlönad styrelseordförande. Försäkringsbolaget har avböjt att bevilja rättskydd med motivering att tvisten får anses ha samband med "annan förvärvsverksamhet" och att villkoren därför inte medger att rättskydd beviljas i tvisten.

Av utredningen framgår bl.a. att W hade ett fritidsuppdrag som styrelseordförande i föreningen i ungefär ett halvårs tid och att han inte fick något arvode eller annan ersättning för uppdraget.

I villkoren anges bl.a. att försäkringen inte gäller för tvister som har samband med yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Förvärvsverksamhet jämställs följaktligen i villkoren med yrkes- och tjänsteutövning. I allmänhet får man ersättning för yrkes- och tjänsteutövning. Detta talar för att uttrycket "förvärvsverksamhet" i försäkringsvillkoren bör läsas som att det förutsätter att ersättning i någon form utgår för den som bedriver verksamheten. En sådan tolkning får enligt nämndens mening också stöd av att ett oavlönat ideellt uppdrag som styrelseordförande i en ideell förening inte enligt allmänt språkbruk kan betecknas som ”förvärvsverksamhet”.

Denna tolkning leder till att nämnden inte kan finna att försäkringsbolagets beslut att inte medge rättskydd i den aktuella tvisten har stöd i villkoren. W:s yrkande bör alltså bifallas.

En ledamot var skiljaktig och ansåg att W:s yrkande bort avslås med följande motivering.

W har under förhållandevis lång tid varit ledamot av styrelsen och dessutom under tiden före föreningens försättande i konkurs styrelseordförande. Hans uppdrag för föreningen – oavsett att han inte haft några inkomster för uppdraget saknar enligt min mening betydelse – måste sägas vara och ha karaktär av stadigvarande uppdrag. Att uppdraget avslutades i förtid i samband med föreningens försättande i konkurs förändrar inte uppdragets karaktär av stadigvarande uppdrag. Jag anser därför att bolaget haft rätt att åberopa undantagsvillkoret i punkten 8.2. Att föreningen saknar försäkringsskydd för sina styrelseledamöter förändrar inte mitt beslut.