ARN 2001-8331

Fråga om resenärens rätt till återbetalning då språkresa avbrutits på grund av sjukdom.

Fråga om resenärens rätt till återbetalning då språkresa avbrutits på grund av sjukdom. Avgörande 2003-05-05; 2001-8331

M deltog i en språkresa arrangerad av ett språkreseföretag. Den första skolveckan insjuknade hon. M beslöt att avbryta språkresan. Hon yrkade återbetalning med 30 685 kr av programavgiften.

Språkreseföretaget har återbetalat 5 000 kr.

Nämnden gjorde följande bedömning

Tvisten gäller rätten till återbetalning, då deltagande i språkresa på ett tidigt stadium har avbrutits p.g.a. sjukdom. Språkresan avser ett skolår.

Nämnden konstaterar inledningsvis att något avtal om hur parternas ekonomiska mellanhavanden skall regleras inte föreligger i ärendet. Åberopad ”Överenskommelse om internationella ungdomsutbyten” reglerar inte frågan. Det finns inte heller någon direkt tillämplig lagstiftning. Ledning kan däremot hämtas från lagstiftningen inom näraliggande områden, då närmast konsumenttjänstlagen.

Enligt konsumentjänstlagen har konsumenten en generell rätt att avbeställa en tjänst innan den har slutförts. Enligt nämnda lags 42 § har näringsidkaren vid avbeställning alltid rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen.

Näringsidkaren har dessutom, enligt 42 §, rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt till ersättning för förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget. Detta gäller dock inte om avbeställning skett därför att konsumentens syfte med tjänsten blivit förfelat på grund av vissa oförutsedda omständigheter, som inte kan läggas konsumenten till last, eller vissa andra omständigheter utanför konsumentens kontroll.

Av 42 § följer att konsumenten vid avräkningen alltid skall tillgodoräknas de kostnader som näringsidkaren kunnat bespara sig till följd av att tjänsten avbeställts samt att konsumenten, trots avbeställningen, i vissa fall kan bli skyldig att betala lika mycket som om hela tjänsten hade utförts.

Nämnden finner att det av allmänna principer ankommer på näringsidkaren att styrka den förlust han drabbats av p.g.a. att tjänsten har avbeställts. Enligt Högsta Domstolens dom i mål T 2803-00 ”är beviskraven emellertid inte alltför höga”. När det gäller ersättning för utebliven vinst bör det enligt Högsta Domstolen ”räcka att näringsidkaren gör sannolikt att han har gått miste om en inkomstkälla genom att inrätta sig efter uppdraget”.

Nämnden finner att 42 § konsumenttjänstlagen kan tillämpas analogt i ärendet. Den aktuella språkresan har avbrutits p.g.a. sjukdom. Nämnden kan inte finna att fråga är om en sådan omständighet som gör att konsumenten endast behöver ersätta näringsidkaren för den del av tjänsten som redan har utförts och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Språkreseföretaget har därför, i princip, även rätt till ersättning för förluster till följd av att språkresan har avbrutits.

Språkreseföretaget har i ärendet uppgett att det inte har gått att sätta en ny resenär på den tomma platsen samt att alla kostnader för språkresan redan är förbrukade. Kostnaderna för programmet omfattar enligt arrangören marknadsföring, stöd och information från kontoret i Sverige före avresa, flyg, reseförsäkring och allt arbete som krävs för att söka värdfamiljer och skolplatser i Frankrike. Enligt språkreseföretaget får varken värdfamiljerna eller skolorna någon ekonomisk ersättning för att ta emot utbytesstudenter.

Nämnden finner ingen anledning att ifrågasätta de uppgifter språkreseföretaget har lämnat med avseende på de ekonomiska följderna av avbrytandet. Nämnden finner att språkreseföretaget har förmått visa att det inte har gått att sätta in en annan resenär och att bolaget inte har kunnat bespara sig några kostnader till följd av det inträffade. Någon grund för återbetalning föreligger därför inte. Någon annan grund för ersättning har inte framkommit i ärendet. M:s yrkande om ersättning utöver redan utbetalade 5 000 kr kan därför inte bifallas.