ARN 2002-2164

Fråga om vad som avses med begreppet "väsentligen oförändrat skick" i 17 § lagen (1999/2000:89) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Fråga om vad som avses med begreppet ”väsentligen oförändrat skick” i 17 § lagen (1999/2000:89) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Avgörande 2002-11-27; 2002-2164

R köpte en dammsugare och en TV vid hemförsäljning av bolaget B. Elva dagar efter köpet skickade hon ångerblanketten till säljaren. R yrkade att få frånträda avtalet som ingicks vid hemförsäljning. Säljaren vägrade att ta tillbaka varorna med motiveringen att de var använda.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen framgår att R köpte en dammsugare och en TV vid hemförsäljning. Elva dagar efter köpet skickade hon ångerblanketten till säljaren. När säljaren skulle hämta varorna ville han inte ta tillbaka dem på grund av att han ansåg att de var använda. Bolaget B har invänt att dammsugaren var repig och TV:n använd.

Nämnden konstaterar att tillämplig lag på det aktuella köpet är lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen). Av 17 § framgår att konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som mottagits hålls i väsentligen oförändrat skick. Ordet ”väsentligen” innebär att återgång kan ske, om varans skick har förändrats endast i obetydlig grad (prop. 1999/2000:89 s. 93).

R har anfört att hon inte använt varorna mer än endast obetydligt. Bolaget B har invänt att dammsugaren var repig och TV:n använd. Nämnden anser inte att det framgår av de fotografier som åberopats i ärendet att dammsugaren skulle vara så pass repig att den skulle vara använd mer än endast obetydligt. Det framgår inte heller av annan utredning att den skulle ha använts i nämnvärd grad. Nämnden anser således att R är berättigad nyttja den ångerrätt som följer av distansavtalslagen vad gäller dammsugaren.

Vad gäller TV:n har bolaget endast invänt att den använts. Nämnden anser inte att det är ett tillräckligt skäl för att neka konsumenten möjlighet att ångra köpet. R har dessutom anfört att TV:n stått insvept i en filt på vardagsrumsgolvet. Nämnden anser att R är berättigad att återlämna även TV:n.