ARN 2002-2411

En konsument ringde och beställde en båtmotor efter att ha sett en annons på Internet. Lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen) ansågs tillämplig på köpet.

En konsument ringde och beställde en båtmotor efter att ha sett en annons på Internet. Lagen ( 2000:274 ) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal ( distansavtalslagen ) ansågs tillämplig på köpet. Avgörande 2002-10-01; 2002-2411

R såg att ett båtföretag – bolaget – annonserade en båtmotor till försäljning på Internet. R ringde till bolaget och ett avtal om köp ingicks telefonledes. Motorn levererades, men R menade att det var fel på motorn och återlämnade den. R yrkade hävning av köpet med stöd av lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen).

Bolaget bestred yrkandet och anförde att felet var bagatellartat.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av vad som framkommit i ärendet framgår att R, efter att ha sett en annons på Internet, ringde till bolaget angående köp av en båtmotor. Avtal ingicks därefter telefonledes. Till följd härav är lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen) tillämplig på köpet, se 1 §. Eftersom R har åberopat sin ångerrätt enligt lagen, se 13 och 15 §§, och därvid även återlämnat båtmotorn är bolaget skyldigt att återbetala köpeskillingen till honom.

R meddelade bolaget den 8 mars 2002 att han frånträdde avtalet. Om konsumenten utövar sin ångerrätt skall näringsidkaren senast inom 30 dagar från dagen för avtalets frånträdande betala tillbaka vad konsumenten har betalat, se 19 § andra stycket nämnda lag. Då inte detta skett bör bolaget betala dröjsmålsränta på beloppet från och med den 8 april 2002 fram till dess att betalning sker (jfr prop. 1999/2000:89 s. 96).

R:s yrkande skall således bifallas.