ARN 2002-4631

Klippning och färgning av hår. Fråga om vilket pris som konsumenten skall betala då prislistan varit mycket svårtydd samt helt och hållet avfattad på engelska. Avgörande 2002-4631; 2003-01-14

Klippning och färgning av hår. Fråga om vilket pris som konsumenten skall betala då prislistan varit mycket svårtydd samt helt och hållet avfattad på engelska. Avgörande 2002-4631; 2003-01-14

Den 2 juli 2002 beställde C tid hos salongen för klippning och färgning av håret. Hon fick beskedet att det skulle kosta cirka 680 kr, vilket hon accepterade. När arbetat var färdigt debiterades hon 1 680 kr. Personalen uppgav att hon måste hört fel på prisuppgiften.

C yrkade återbetalning av 680 kr. Som grund för yrkandet åberopade hon att hon debiterats ett högre pris än vad som överenskommits.

Företaget bestred yrkandet och anförde följande. När det gäller vad som sagts eller inte sagts står ord mot ord. Företaget är mycket tydligt med att ange ett ungefärligt pris för beställda tjänster. Priset varierar med vilka färger som används och vad kunden önskar. Företaget kan inte ha uppgett att både klippning och färgning skulle kosta 680 kr. På det tidsbeställningskort som kunderna får anges de belopp från vilka företagets tjänster börjar räknas. Även C fick ett sådant kort. Billigaste formen av klippning och färgning kostar betydligt mer än 680 kr hos företaget. Den tjänst som C använde sig av är ”half head highlight plus colour”. Tjänsten tog 2,5 timmar, vilket innebär en betydande mängd arbete. C har inte klagat på tjänsten i sig. Företaget har inte försökt dölja något och har inte försökt lura C. Företaget har Stockholms ”most high profile salon”.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden konstaterar att det av utredningen i ärendet inte kan sägas klart framgå vilket pris som kan ha avtalats mellan parterna för den aktuella tjänsten. Företaget har till stöd för sin uppfattning hänvisat bl.a. till den prislista som finns tryckt på de tidsbeställningskort som kunderna får. Nämnden konstaterar att texten i denna prislista är mycket svårtydd. Prislistan, liksom tidsbeställningskortet i övrigt, är helt och hållet avfattad på engelska. Detta medför dessutom att det kan uppstå tveksamhet om i vilken valuta som priserna anges. Vidare anges olika prisnivåer, beroende på vem som utför behandlingen. Något bestämt pris anges inte, utan bara en lägsta nivå, ”from”, för respektive behandling. Utformningen av prislistan gör det i praktiken omöjligt för konsumenten att läsa ut vad den beställda behandlingen kan komma att kosta. Också de kvitton över den aktuella behandlingen som getts in är för övrigt avfattade på engelska.

Enligt nämndens mening visar det sätt på vilket företaget således lämnar information till kunderna om sina tjänster på en påtaglig brist på konsumenthänsyn från företagets sida, som inte kan försvaras med att företaget driver en exklusiv salong. En grundtanke i den svenska konsumenträtten är att konsumenten har rätt till tydlig information om den vara eller tjänst som avtalet avser, inte minst om priset för tjänsten. Eftersom salongen vänder sig till konsumenter, har företaget ett ansvar för att lämna begriplig och korrekt information om sina tjänster. Det ligger också i sakens natur att en näringsidkare som bedriver verksamhet i Sverige i första hand lämnar denna information på det svenska språket, om inte konsumenten ber att få den på ett annat språk.

Mot bakgrund av de brister i företagets information till C som alltså varit finner nämnden att hon får anses ha haft fog för sin uppfattning om priset för tjänsten. Hon bör därför ha rätt till prisavdrag med yrkat belopp, 680 kr.