ARN 2002-6218

Rättsskyddsmoment i hemförsäkring har ansetts omfatta en tvist om tidsdelat boende (time-share), trots att rättsskydd begärts först 8 år efter det att tvisten uppkom.

Rättsskyddsmoment i hemförsäkring har ansetts omfatta en tvist om tidsdelat boende (time-share), trots att rättsskydd begärts först 8 år efter det att tvisten uppkom. Avgörande 2003-04-04; 2002-6218

I oktober 1993 ingick V.B. och C.H. avtal med ett företag på Teneriffa om tidsdelat boende (en veckas andel). Därefter uppstod en tvist mellan köparna och företaget. En dansk advokatbyrå förbereder nu en kollektivprocess mot företaget. V.B. och C.H. begärde därför att de skulle beviljas rättsskydd i enlighet med rättsskyddsmomentet i sin hemförsäkring.

Försäkringsbolaget anförde att det har anammat nämndens praxis när det gäller att bevilja rättsskydd för tvister om tidsdelat boende och att det visserligen är praxis att förändringar av villkor som är till den försäkrades fördel till stor del tillämpas retroaktivt. Bolaget bestred dock det aktuella yrkandet eftersom bolaget menade att det inte är skäligt att bevilja rättsskydd för en tvist som inleddes för över 8 år sedan.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Det är ostridigt i ärendet att grunden för anspråket har inträffat på Teneriffa. Det har inte ifrågasatts att grunden för anspråket har uppkommit under en resa.

Den fråga som nämnden har att pröva är således om tvisten när det gäller avtalet om tidsdelat boende har uppkommit i V.B:s och C.H:s egenskap av resenärer. Avgörande för denna fråga är om en tvist av nu aktuellt slag är av icke ovanligt slag eller av icke ovanlig omfattning för en resenär.

Numera anser nämnden (se beslut i änr 2000-6503 och 2001-2425) att tvister avseende avtal om tidsdelat boende får anses vara av inte ovanligt slag för en resenär och att sådana tvister därför får anses ha uppkommit i de försäkrades egenskap av resenärer. Nämnden anser att detta bör gälla även tidigare fall som det förevarande där en timeshareandel köptes den 2 oktober 1993 och det är fråga om en rättslig prövning i dag. Följaktligen skall talan bifallas.