ARN 2002-6269

Felfria varor har efter leverans återlämnats av köparen och ett tillgodokvitto har utfärdats. Fråga om köparens rätt till kontant återbetalning och om säljarens rätt att göra avdrag för särskilda kostnader. ()

Felfria varor har efter leverans återlämnats av köparen och ett tillgodokvitto har utfärdats. Fråga om köparens rätt till kontant återbetalning och om säljarens rätt att göra avdrag för särskilda kostnader. (Avgörande 2003-04-24; 2002-6269)

F köpte den 6 juni 2002 två KONI stötdämpare för 7 311 kr av verkstadsbolaget. Efter det att F återsänt varorna har bolaget erbjudit honom återbetalning i form av ett tillgodokvitto, vilket F accepterat. När han erhöll tillgodokvittot hade bolaget emellertid gjort avdrag med 660 kr för expediering och returavgift.

F yrkade kontant återbetalning av den totala köpekillingen på den grunden att parterna inte träffat avtal om avdrag för säljarens kostnader.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen i ärendet framgår att parterna träffat ett avtal om att återbetalning skulle ske genom att F erhöll ett tillgodokvitto. Någon grund för att avtalet inte skulle gälla mot F har inte visats föreligga. F är därför bunden av avtalet. Hans yrkande om kontant återbetalning i stället för ett tillgodokvitto kan därför inte bifallas.

Vad härefter gäller frågan om bolaget haft rätt att göra avdrag för expediering och returavgift gör nämnden följande bedömning. Av 37 och 41 §§konsumentköplagen (1990:932) framgår att säljaren, då köparen avbeställer en vara innan den har avlämnats, har rätt till ersättning för bl.a. särskilda kostnader som säljaren har haft för att ingå och fullgöra avtalet. Dessa lagregler gäller visserligen avbeställning som sker före leverans, men en säljare kan inte rimligen sättas i ett sämre läge vid avbeställning som sker efter det att leverans har skett. Om inte annat avtalats, bör säljaren därför enligt nämndens mening i ett sådant fall ha samma rätt att göra avdrag för nu angivna kostnader som säljaren skulle ha haft om avbeställning skett före leverans. F har inte visat att parterna gjort någon överenskommelse inför återbetalningen som inneburit att bolaget inte skulle ha rätt till avdrag för sina kostnader på det belopp som skulle återbetalas. Verkstadsbolaget har därför enligt nämndens mening haft rätt till avdrag för sådana kostnader som F avbeställning orsakat bolaget. Nämnden finner att det av bolaget gjorda avdraget är skäligt. Med hänsyn härtill skall F:s yrkande om full återbetalning avslås.