ARN 2002-6359

När en konsument erhållit slutliga fakturor för elleveranser avseende viss period har elleverantören inte ansetts berättigad att därefter kräva tillkommande elskatt för samma period. Avgörande 2002-6359; 2003-02-04

När en konsument erhållit slutliga fakturor för elleveranser avseende viss period har elleverantören inte ansetts berättigad att därefter kräva tillkommande elskatt för samma period. Avgörande 2002-6359; 2003-02-04

O fick i september 2002 ett brev från G-bolaget där det påpekades att bolaget hade debiterat O en för låg energiskattesats. G-bolaget ville kräva O på retroaktiv betalning med 3 000 – 3 500 kr för två år. O yrkade hos nämnden befrielse från skyldigheten att betala ytterligare energiskatt retroaktivt under åberopande av god tro.

G-bolaget bestred yrkandet och anförde att O hade lagts felaktigt in med en reducerad energiskatt efter ett levarantörsbyte. G-bolaget har skyldighet att ta ut en energiskatt för varje levererad kWh och inbetala denna skatt till staten. Bolaget har inget egenintresse att ta ut denna skatt. Det spelar ingen roll huruvida O varit i god tro eller inte. Energiskatten hade inte sänkts under den aktuella tiden och G-bolagets fordran hade inte preskriberats.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden konstaterar att den felaktiga debiteringen av energiskatt berott på bolaget. Nämnden kan inte finna annat än att O har haft anledning att utgå från att de debiteringar som gjorts varit riktiga. Han får alltså anses ha varit i god tro. I den mån O fått fakturor som innebär en slutlig debitering för respektive år, har bolaget därför inte rätt att kräva honom retroaktivt på ytterligare betalning.

Nämnden rekommenderade G-bolaget att avstå från att retroaktivt debitera O ytterligare energiskatt för tiden från den 1 oktober 2000 i den mån han redan fått slutliga fakturor för denna tid.