ARN 2002-6742

Uppsägning av lån. Frågan gäller huruvida uppsägningen skett i rätt tid och till rätt bankkontor.

Uppsägning av lån. Frågan gäller huruvida uppsägningen skett i rätt tid och till rätt bankkontor. Avgörande 2003-03-24; 2002-6742

Den 27 september 2002 kl. 18.04 skickade C ett fax till ett av bankens lokalkontor (inte ”hans bankkontor”) och sade upp ett lån (med bundna villkor) till betalning per villkorsändringsdagen den 7 oktober 2002. På den handling som C därvid använde fanns antecknat: ”Lämna in ändringsanmälan eller skicka den i rekommenderat brev så att den är Ert bankkontor tillhanda senast 2002-09-27. Efter detta datum kan vi tyvärr ej göra förändringar på Ert lån”. Kreditgivaren har dock inte ansett att giltig uppsägning har skett varvid en ny villkorsperiod motsvarande närmast föregående bindningstid fastställdes för lånet.

C yrkade ersättning av kreditgivaren med 18 300 kr. Som grund för yrkandet åberopade han att kreditgivaren bundit räntan på hans lån i stället för att förändra det till ett lån med rörlig ränta. Lånet bands till en ränta på 6,2 %. Om det varit rörligt skulle räntan varit 5,4 %. Differensen på 0,8 % gör en årskostnad på 3 660 kr för hans femåriga lån på 457 500 kr. Om han ville ändra villkoren för lånet skulle banken ha uppgift om det senast den 27 september 2002. Han faxade blanketten om ändring av villkoren till rörlig ränta den 27 september kl. 18.04. Eftersom banken mottog meddelandet före kl. 24.00 är banken aviserad i rätt tid om ändringen.

Kreditgivaren bestred yrkandet. Som grund för bestridandet åberopade kreditgivaren att meddelandet kommit banken tillhanda för sent d.v.s. efter arbetsdagens slut samt att det därtill skickats till fel bankkontor.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I sitt svar till nämnden har kreditgivaren uppgett att den i det praktiska arbetet accepterat uppsägningar genom faxmeddelande som kommit in till kreditgivaren eller lokal bank före arbetsdagens slut. Den omständigheten att C gjorde uppsägningen via fax utgör sålunda inte något hinder.

Banken har inte visat att den omständigheten att uppsägningen skickats till det aktuella bankkontoret innebär att uppsägningen skickats till fel kontor. Uttrycket ”Ert bankkontor” kan enligt nämndens sida tolkas så att varje bankens kontor är behörigt att motta uppsägningen. I varje fall har kreditgivaren inte visat att det var ett annat bankkontor som var att anse som C:s bankkontor.

Frågan är då om uppsägningen nödvändigtvis skulle ha kommit kreditgivaren eller banken till handa före arbetsdagens slut. Något i villkoren som anger detta finns inte. Tvärtom anges bara att efter det angivna datumet, dvs. efter den 27 september 2002, kan förändringar inte göras. För övrigt torde det för bankkunden vara svårt att avgöra när arbetsdagen på banken slutar. Rent allmänt anses en handling som kommer in till en myndighet före kl. 24 normalt ha kommit myndigheten till handa den dagen. Om en handling skickas med post är regelmässigt den avgörande tidpunkten när handlingen har avskilts för adressaten på postanstalten. På grund av det anförda finner nämnden att den uppsägning som C gjort inte har kommit in för sent.

Kreditgivaren borde enligt nämndens mening följaktligen ha godtagit den uppsägning av lånet som C gjort. Det får ankomma på parterna att lösa den situation som nu har uppstått.