ARN 2002-7873

Utebliven försäljning av teckningsrätter. Värdepappersbolag har ansetts skadeståndsskyldigt mot kund då bolaget inte har förmått visa att det försökt att sälja teckningsrätterna.

Utebliven försäljning av teckningsrätter. Värdepappersbolag har ansetts skadeståndsskyldigt mot kund då bolaget inte har förmått visa att det försökt att sälja teckningsrätterna. Avgörande 2003-02-17; 2002-7873.

E yrkade ersättning av bolaget med 1 958 kr. Som grund för yrkandet åberopades att bolaget genom fel eller försummelse inte har utfört en beordrad försäljning av teckningsrätter vilket orsakat henne ekonomisk skada.

Bolaget bestred yrkandet på den grunden att bolaget varken hade skyldighet eller hade åtagit sig att sälja teckningsrätterna.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att bolaget inför nyemissionen skickat ett meddelande till kunden med detaljer om det specifika erbjudandet och med uppgifter om antalet tilldelade teckningsrätter samt om sista dag för teckning av aktier. Av informationen framgår vidare att kunden aktivt måste svara på erbjudandet genom att skicka in den bifogade svarstalongen och att bolaget, om kunden underlåter att svara eller önskar teckna ett mindre antal aktier än vad som medges, åtar sig att försöka sälja kundens överskjutande antal teckningsrätter på sista dagen för handel.

Ostridigt är att E på svarstalongen angett att hon ville utnyttja 500 teckningsrätter för nyteckning av 100 aktier och att hon på talongen tillagt att hon ville att de resterande 1 100 teckningsrätterna skulle säljas. Ostridigt är också att nyteckning har skett i enlighet med hennes beställning och att de resterande teckningsrätterna inte sålts av bolaget.

Bolaget har uppgett att bolaget har informerat E om att bolaget inte kan ta hänsyn till skriftliga meddelanden på teckningsanmälan. Bolaget har vidare uppgett att det normala ändå hade varit att bolaget hade sålt teckningsrätterna, men att man i detta fall inte vet varför teckningsrätterna inte blev sålda. Bolaget kan inte heller ange om någon säljorder har lagts. Bolaget har anfört att kostnaderna för att ta reda på detta överstiger det yrkade beloppet.

Genom att bolaget inte har visat att det ens har försökt att sälja de ifrågavarande teckningsrätterna finner nämnden att bolaget har brustit i sina åtaganden mot E. Detta alldeles oavsett att E har lämnat uppdraget på svarstalongen. Eftersom bolagets agerande har orsakat E skada skall bolaget svara för denna. Bolaget har inte invänt mot skäligheten av det yrkade beloppet.