ARN 2002-8535

Fråga om när risken för en vara som köpts på auktion skall anses ha övergått på köparen. De av auktionsfirman tillämpade avtalsvillkoren om riskövergången har ansetts vara till nackdel för köparen och därmed utan verkan.

Fråga om när risken för en vara som köpts på auktion skall anses ha övergått på köparen. De av auktionsfirman tillämpade avtalsvillkoren om riskövergången har ansetts vara till nackdel för köparen och därmed utan verkan. Avgörande 2003-06-05; 2002-8535

T ropade in en bergborrmaskin vid en auktion som anordnades av auktionsfirman A. Bergborrmaskinen har därefter förkommit innan T tagit den i sin besittning. T yrkade att han skulle erhålla den av honom inropade maskinen alternativt att auktionsfirman skulle frånfalla sitt krav på betalning för maskinen.

Auktionsfirman A bestred yrkandet på den grunden att köparen innan köpet hade informerats om tillämpliga avtalsvillkor som innebar att risken för varan övergick på köparen i och med klubbslaget.

Nämnden gjorde följande bedömning.

I de fall en köpare påstår att ett avtal om köp ingåtts för enskilt bruk och näringsidkaren har en annan uppfattning, anses näringsidkaren ha bevisbördan för att det inte rör sig om ett konsumentköp.

Enligt nämndens mening framgår inte annat än att syftet med köpet av den aktuella bergborrmaskinen var att den skulle användas för enskilt bruk. Nämnden finner därför att konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig på avtalet. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån, dvs. avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne.

Av 8 § andra stycket konsumentköplagen framgår att risken för varan går över på köparen när varan avlämnas. Av 6 § nämnda lag framgår att varan anses avlämnad när den har kommit i köparens besittning, dvs. när den har tagits om hand av köparen.

Av utredningen i ärendet framgår att T vid en auktion ropat in en bergborrmaskin som därefter har visat sig saknas. Auktionsfirman A har anfört att T trots detta är betalningsskyldig eftersom risken för den inropade varan, enligt avtalsvillkoren, övergår på köparen i och med klubbslaget. Mot bakgrund av vad som ovan anförts är dock detta avtalsvillkor till nackdel för T och är därmed utan verkan mot honom. Eftersom T inte har fått borren i sin besittning har därför inte risken för att borren kommit bort övergått på honom. Hans yrkande om betalningsbefrielse skall därför bifallas.